Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 76

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
76 | Svensk
Använd aldrig produkten med defekt
u
skyddsutrustning, kåpor eller utan
säkerhetsutrustningar som t. ex.
uppsamlingssäck.
Kontrollera vid användning av
u
produkten att alla medlevererade
handtag och all skyddsutrustning
monterats. Försök aldrig använda en
ofullständigt monterad produkt eller
en produkt som på otillåtet sätt
modifierats.
Kontrollera alltid vid användning av
u
produkten att du står stadigt och
håller balansen.
Var medveten om omgivningen och
u
var beredd på faromoment som du
eventuellt inte kan höra under
blåsning/sugning.
Undvik en onormal kroppsställning
u
och se till att du alltid håller
balansen.
Se till att du på slutning alltid står
u
stadigt.
Gå lugnt, spring aldrig.
u
Håll alla kylluftsöppningar rena.
u
Blås aldrig smuts/löv mot personer
u
som står i närheten.
Använd inte nätsladden för att bära
u
produkten.
Vi rekommenderar att använda ett
u
andningsskydd.
Vänta tills produktens alla delar
u
stannat fullständigt innan du berör
dem. Fläkten roterar en stund efter
frånkoppling av produkten och kan
då orsaka kroppsskada.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Gör inga förändringar på
u
redskapet. Otillåtna förändringar
kan menligt påverka redskapets
säkerhet och leda till kraftigare buller
och vibrationer.
I sugfunktionen kan även andra
u
objekt än de vid ändamålsenlig
användning förutsedda bli insugna.
Sug inte fasta objekt som stora
kvistar, glasskärvor, metalldelar eller
stenar.
En skadad blåsare eller ett skadat
u
hölje (spånor, sprickor, skåror) ökar
risken för personskada alstrad av
utslungade främmande partiklar. Har
blåsaren eller höljet skadats,
kontakta Bosch-Hotline.
I sällsynta fall (t ex vid lägre bruk i
u
heta, torra förhållanden) kan genom
vakuum i fläkten en elektrostatisk
uppladdning alstras, som är märkbar
vid beröring.
Dra stickproppen ur stickuttaget:
– alltid när du avlägsnar dig från
produkten
– när produkten kontrolleras, en
blockering åtgärdas eller andra
arbeten utförs.
– efter kontakt med främmande
föremål. Kontrollera genast
produkten avseende skada och låt
den vid behov repareras
– när produkten börjar vibrera på
ovanligt sätt (kontrollera genast)
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents