Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 60

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
60 | Nederlands
wekt die bij aanraking van het pro-
duct merkbaar kan zijn.
Trek de stekker uit het stopcontact:
– Altijd wanneer u zich van het pro-
duct verwijdert
– Als u het product controleert, een
blokkering ongedaan maakt of
werkzaamheden aan het product
verricht
– na een botsing met een vreemd
voorwerp. Controleer het product
onmiddellijk op beschadigingen en
laat het indien nodig repareren
– als het product op een ongewone
manier begint te trillen (onmiddel-
lijk controleren)
Stroomaansluiting
De spanning van de stroombron
u
moet overeenkomen met de gege-
vens op het typeplaatje van het pro-
duct.
Geadviseerd wordt om dit product
u
alleen aan te sluiten op een stopcon-
tact dat is beveiligd met aardlekscha-
kelaar van 30 mA.
Gebruik voor dit product alleen net-
u
aansluitkabels die voldoen aan de
voorschriften van de fabrikant.
Neem daarvoor contact op met het
Service Center.
Pak de stekker nooit met natte han-
u
den vast.
Rijd niet over de aansluitkabel of de
u
verlengkabel, klem deze niet vast en
trek er niet aan. De kabel kan anders
beschadigd raken. Bescherm de ka-
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
bel tegen hitte, olie en scherpe ran-
den.
De verlengkabel moet de in de ge-
u
bruiksaanwijzing vermelde diameter
hebben en moet spatwaterbe-
schermd zijn. De verbinding van
stekker en contrastekker mag niet in
het water liggen.
Elektrische veiligheid
Let op! Schakel vóór onder-
houds- en reinigingswerk-
zaamheden het product uit
en trek de netstekker uit het stop-
contact. Hetzelfde geldt wanneer de
stroomkabel beschadigd, doorge-
sneden of in de war is.
Een motorbeveiliging is geïnstal-
u
leerd! De motor is voorzien van
een beveiliging tegen overbelas-
ting. Als de motor stopt, dient u
deze enkele minuten te laten af-
koelen voordat u de motor op-
nieuw start.
Trek onmiddellijk de netstekker
u
uit het stopcontact als de kabel tij-
dens de werkzaamheden bescha-
digd wordt. RAAK DE BESCHADIG-
DE KABEL NIET AAN VOORDAT U
DE NETSTEKKER UIT HET STOP-
CONTACT HEBT GETROKKEN.
Het product is voor uw veiligheid geï-
soleerd en heeft geen aarding nodig.
De bedrijfsspanning bedraagt 230 V
AC, 50 Hz (voor niet-EU-landen ook
220 V of 240 V). Gebruik alleen goed-
gekeurde verlengkabels. Informatie is
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents