Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 71

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
(12) Dyse (løvblæse-funktion)
Tekniske data
Løvblæser/havesuger
Varenummer
Nominel optagen effekt
Luftstrømhastighed,
maks.
Volumenstrøm, maks.
Småhakningsforhold
Opsamlerposens volumen
Vægt (løvblæse-funktion)
Vægt (løvsuge-funktion)
Beskyttelsesklasse
Serienummer
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser varie-
re.
Støj-/vibrationsinformation
Støjemissionsværdier beregnet iht. EN 50636-2-100
Produktets A-vægtede støjniveau er typisk:
– Lydtrykniveau
– Lydeffektniveau
– Usikkerhed K
Samlede vibrationsværdier a
(vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 50636-2-100
h
– Vibrationseksponering a
h
– Usikkerhed K
Løvblæse-funktion
Montering (se Fig. B)
Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på
u
produktet.
Skub dysen (12) fast på motorenheden. Pas på, at fingrene
ikke kommer i klemme under monteringen.
Montér beskyttelsesafdækningen (4) på motorenheden.
Sæt hertil beskyttelsesafdækningen (4) ind i leddet på mo-
torenheden. Anbring beskyttelsesafdækningen (4) på moto-
renheden og for at sikre beskyttelsesafdækningen skrues
denne fast med fastgørelsesskruen (3) indtil stop, kliks hø-
res.
Betjening (se Fig. C og D)
Forvis dig om, at kablet ikke kommer i vejen under arbejdet.
Bosch Power Tools
(13) Øje til bæreremkrog
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
l
45
kg
3,4
kg
4,7
/ II
Løvsuge-funktion
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Produktet tændes ved at dreje start-stop-kontakten (1) til
højre, indtil den klikker fast.
Luftstrømhastigheden er variabel. Lufthastigheden øges ved
at dreje start-stop-kontakten (1) til højre.
Hastigheden reduceres ved at dreje start-stop-kontakten (1)
til venstre.
Produktet slukkes ved at dreje start-stop-kontakten (1) til
venstre, indtil der høres et klik.
Stil start-stop-kontakten (1) på produktet på "0", før net-
spændingen afbrydes eller stikket trækkes ud.
Afmontering (se Fig. E)
Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på
u
produktet.
Tryk knappen (11) ind og tag dysen (12) af.
Løsn fastgørelsesskruen (3). Tag beskyttelsesafdækningen
(4) af og opbevar den et sikkert sted.
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
se typeskilt på produktet
Løvblæse-funktion
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Dansk | 71
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents