Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 91

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
lasten ulottumattomissa, kun sitä ei
käytetä.
Tätä tuotetta eivät saa käyttää henki-
u
löt (lapset mukaan lukien), joilla on
rajalliset fyysiset, aistilliset tai henki-
set kyvyt tahi puuttuva kokemus ja/
tai puuttuva tieto paitsi, jos he ovat
turvallisuudesta vastaavan henkilön
valvonnassa tai saamassa häneltä
ohjeita tuotteen oikeasta käytöstä.
Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että
he eivät leiki laitteen kanssa.
Älä koskaan käytä tuotetta, jos ihmi-
u
siä, etenkin lapsia tai kotieläimiä
ovat välittömässä läheisyydessä.
Käyttäjä on vastuussa onnettomuuk-
u
sista ja toisille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen aiheuttamistaan
vaurioista.
Käytön aikana ei ympäristössä 3 m
u
säteellä saa olla muita ihmisiä tai
eläimiä. Käyttäjällä on vastuu ulko-
puoliseen henkilöön nähden.
Käytä tuotetta vain valoisaan aikaan
u
tai hyvässä keinovalossa.
Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt
u
tai sairas tahi alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Älä tee työtä tuotteen kanssa huo-
u
nossa säässä, varsinkaan ukonilman
lähestyessä.
Pukeudu aina tätä tuotetta käyttäes-
u
säsi vaatteeseen, joka on tiukka ylä-
ruumiista ja käsivarsista
Älä käytä avoimia kumikenkiä tai san-
u
daaleja tuotetta käyttäessäsi. Käytä
Bosch Power Tools
aina tukevia jalkineita ja pitkälahkei-
sia housuja (katso kuvia C ja L).
Varmista, että imuilma ei vedä väljiä
u
vaatteita sisään laitteeseen, se voi ai-
heuttaa loukkaantumisia.
Varmista, että pitkät hiukset on si-
u
dottu eikä imuilma vedä niitä sisään
laitteeseen, se voi aiheuttaa louk-
kaantumisia.
Käytä puutarhalaitetta ainoastaan
u
asennetulla suuttimella tai asenne-
tulla imuputkella.
Tarkista työstettävä alue perusteelli-
u
sesti ja poista siitä kaikki metallilan-
gat ja muut vieraat esineet.
Tarkista ennen jokaista käyttöä, että
u
liitäntäjohdossa/jatkojohdossa ei ole
vaurioita ja vaihda ne tarvittaessa.
Suojaa liitäntäjohtoa/jatkojohtoa
kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reu-
noilta.
Tarkista aina, että johto kulkee puu-
u
tarhalaitteesta taaksepäin.
Älä koskaan käytä tuotetta jos suoja-
u
laitteet tai suojukset ovat viallisia tai
ilman turvalaitteita, esim. kokooma-
säiliötä.
Varmista, että kaikki toimitukseen
u
kuuluvat kahvat ja suojalaitteet on
asennettu tuotetta käytettäessä. Älä
koskaan koeta ottaa käyttöön epä-
täydellisesti koottua tuotetta tai tuo-
tetta, johon on tehty luvattomia muu-
toksia.
Kiinnitä aina huomiota tukevaan sei-
u
soma-asentoon tuotetta käytet-
täessä ja huolehdi tasapainostasi.
Suomi | 91
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents