Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 248

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
248 | Latviešu
nepilnīgi samontētu vai bez
ražotājfirmas atļaujas modificētu
izstrādājumu.
Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr
u
ieturiet stabilu ķermeņa stāvokli un
saglabājiet līdzsvaru.
Darba laikā paturiet uzmanības lokā
u
situāciju darba vietas tuvumā un
visus faktorus, kas varētu radīt
bīstamu situāciju, jo lapu aizpūšanas
vai uzsūkšanas laikā izstrādājuma
darbība var nebūt dzirdama.
Izvairieties ieņemt nedabisku vai
u
nestabilu ķermeņa stāvokli un
vienmēr centieties saglabāt
līdzsvaru.
Strādājot slīpumā, ieturiet stabilu
u
ķermeņa stāvokli.
Darba laikā vienmēr pārvietojieties
u
mērenā gaitā, ejot vienmērīgiem
soļiem.
Uzturiet tīras ventilācijas atveres.
u
Neaizpūtiet gružus un kritušās lapas
u
tuvumā esošo personu virzienā.
Nepārnesiet izstrādājumu, turot aiz
u
elektrokabeļa.
Darba laikā ieteicams lietot masku
u
elpošanas ceļu aizsardzībai.
Nepieskarieties izstrādājuma daļām,
u
pirms tās nav pilnīgi apstājušās. Pēc
izstrādājuma izslēgšanas tā turbīna
zināmu laiku turpina rotēt un var
radīt savainojumus.
Neveiciet nekādas izmaiņas dārza
u
instrumenta konstrukcijā.
Nesankcionētas izmaiņas var
nelabvēlīgi ietekmēt dārza
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
instrumenta darbības drošumu un
būt par cēloni paaugstinātam trokšņa
un vibrācijas līmenim.
Lapu uzsūkšanas režīmā
u
izstrādājumā var tikt iesūkti arī citi
objekti, nekā kritušās lapas un dārza
atkritumi, ko paredz norādītais
pielietojums.
Neiesūciet izstrādājumā cietus
objektus, piemēram, lielus zarus,
stikla lauskas, metāla priekšmetus
un akmeņus.
Ja ir bojāta turbīna vai lapu pūtēja
u
korpuss (skaidas, plaisas, ierobes),
pieaug savainojumu rašanās risks, ko
izraisa prom mesti svešķermeņi. Ja ir
bojāts lapu pūtēja korpuss,
konsultējieties, piezvanot pa Bosch
karsto tālruni.
Retos gadījumos (piemēram, ilgstoši
u
lietojot izstrādājumu karstos, sausos
apstākļos) turbīnas veidotajā
vakuumā var veidoties
elektrostatiskais lādiņš, kas var
izpausties kā elektrostatiskā izlāde,
pieskaroties izstrādājumam.
Atvienojiet instrumenta
kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas:
– vienmēr, kad izstrādājums tiek
atstāts bez uzraudzības
– laikā, kad tiek veikta izstrādājuma
pārbaude, likvidēts nosprostojums
vai arī notiek citi darbi
– pēc izstrādājuma sadursmes ar
svešķermeņiem. Šādā gadījumā
jāpārbauda, vai izstrādājumam nav
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents