Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 59

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Controleer het te bewerken opper-
u
vlak zorgvuldig en verwijder alle me-
taaldraad en overige voorwerpen.
Controleer de aansluitkabel en de
u
verlengkabel voor elk gebruik op be-
schadigingen en vervang deze indien
nodig. Bescherm de aansluitkabel en
de verlengkabel tegen hitte, olie en
scherpe randen.
Geleid de kabel altijd langs de ach-
u
terzijde van het product.
Gebruik het product nooit met defec-
u
te veiligheidsvoorzieningen of af-
schermingen of zonder veiligheids-
voorzieningen, zoals een opvangzak.
Controleer dat alle meegeleverde
u
grepen en veiligheidsvoorzieningen
bij het gebruik van het product ge-
monteerd zijn. Probeer nooit een on-
volledig gemonteerd product of een
product met niet-toegestane aanpas-
singen in gebruik te nemen.
Let er tijdens het gebruik van het
u
product altijd op dat u stabiel staat
en bewaar steeds uw evenwicht.
Let op uw omgeving en wees voorbe-
u
reid op eventuele gevaren die u tij-
dens de werkzaamheden met de
bladblazer/tuinzuiger niet kunt ho-
ren.
Voorkom een abnormale lichaams-
u
houding en bewaar voortdurend uw
evenwicht.
Zorg ervoor dat u op een helling altijd
u
stevig staat.
Loop altijd rustig, nooit te snel.
u
Bosch Power Tools
Laat geen vuil in de ventilatieopenin-
u
gen terechtkomen.
Blaas vuil of bladeren nooit in de
u
richting van personen in de buurt.
Draag het product niet aan de kabel.
u
Het dragen van een ademmasker
u
wordt geadviseerd.
Wacht tot alle delen van het product
u
volledig tot stilstand zijn gekomen
voordat u deze aanraakt. De blazer
draait na het uitschakelen van de
motor nog en kan letsel veroorzaken.
Verander het product niet. Onge-
u
oorloofde veranderingen kunnen de
veiligheid van het product beïnvloe-
den en tot meer geluiden en trillin-
gen leiden.
Bij gebruik als zuiger kunnen ook an-
u
dere objecten worden opgezogen
dan de bij het gebruik volgens be-
stemming genoemde bladeren en
tuinafval.
Geen voorwerpen zoals grote tak-
ken, glasscherven, metaaldelen en
stenen opzuigen.
Een beschadigde blazer of behuizing
u
(spanen, scheuren, inkepingen) ver-
hoogt de kans op letsel door wegge-
slingerde voorwerpen. Als de blazer
of de behuizing beschadigd is, neem
dan contact op met de Bosch Hot-
line.
In zelden voorkomende gevallen
u
(bijv. bij langdurig gebruik onder he-
te, droge omstandigheden) kan door
het vacuüm van de blazer een elek-
trostatische oplading worden opge-
Nederlands | 59
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents