Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 77

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Strömanslutning
Strömkällans spänning måste
u
stämma överens med uppgifterna på
produktens dataskylt.
Vi rekommenderar att ansluta
u
redskapet endast till ett stickuttag
som har säkrats med en
jordfelsbrytare på 30 mA.
För produkten får endast
u
nätanslutningssladdar som
motsvarar tillverkarens
specifikationer användas eller
ersättas. Ta kontakt med Bosch
Service center, för utförandet.
Grip aldrig tag i stickproppen med
u
våta händer.
Nätsladden eller skarvsladden får
u
inte överköras, komma i kläm eller
rivas i, då risk finns för att den
skadas. Skydda sladden mot hetta,
olja och vassa kanter.
Skarvsladden måste ha det tvärsnitt
u
som anges i bruksanvisningen och
dessutom vara spolsäker.
Stickanslutningen får inte ligga i
vatten.
Elektrisk säkerhet
Observera! Före
serviceåtgärder eller
rengöring stäng av
produkten och dra ur stickproppen.
Detta gäller även om nätsladden
skadats, skurits eller är tilltrasslad.
Ett motorskydd är installerat!
u
Motorn är försedd med ett
överbelastningsskydd. Om motorn
Bosch Power Tools
stannar, låt den svalna några
minuter innan du startar den på
nytt.
Om nätsladden under arbetet
u
skadas, dra genast stickproppen
ur nätuttaget. BERÖR INTE DEN
SKADADE NÄTSLADDEN INNAN
DU DRAGIT UR STICKPROPPEN.
Produkten är skyddsisolerad för
säkerhet och kräver därför ingen
jordning. Driftspänningen är 230 V AC,
50 Hz (för icke EU-länder även 220 V
eller 240 V). Använd endast godkända
skarvsladdar. För information hör med
auktoriserad kundservice.
För ökad säkerhet använd en FI-
jordfelsbrytare (RCD) med en
utlösningsström på högst 30 mA. FI-
jordfelsbrytaren ska kontrolleras före
varje användning.
Håll nät- och skarvsladden på avstånd
från rörliga delar och hindra
sladdarnas skada för att undvika
kontakt med spänningsförande delar.
Sladdkontaktdon (stickproppar och
nätuttag) ska vara torra och får inte
ligga på marken.
Nät- och skarvsladden måste
regelbundet kontrolleras avseende
skador och får endast användas i
felfritt tillstånd.
Om produktens nätsladd skadats får
den repareras endast i en auktoriserad
Bosch-verkstad. Använd endast
godkänd skarvsladd.
Använd endast skarvsladdar, kablar,
ledningar och kabelvindor som
Svensk | 77
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents