Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 148

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
148 | Magyar
azokra az esetekre is, amikor a háló-
zati csatlakozó kábel megrongáló-
dott, belevágtak, vagy beakadt vala-
mibe.
A berendezés egy beépített motor-
u
védelemmel van ellátva! A motor
fel van szerelve egy túlterhelés el-
leni védelemmel. Ha a motor leáll,
akkor hagyja azt az újraindítás
előtt néhány percig lehűlni.
Azonnal húzza ki a hálózati csatla-
u
kozó dugót a dugaszolóaljzatból,
ha a kábel a munka során megsé-
rült. NE ÉRJEN HOZZÁ A MEGRON-
GÁLÓDOTT KÁBELHEZ, MIELŐTT
KI NEM HÚZTA A HÁLÓZATI
CSATLKOZÓ DUGÓT.
Az Ön terméke biztonsági meggondolá-
sokból védőszigeteléssel van ellátva és
földelésre nincs szüksége. Az üzemi fe-
szültség 230 V AC, 50 Hz (az EU-n kí-
vüli országokban 220 V vagy 240 V is
lehetséges). Csak engedélyezett hosz-
szabbító kábelt használjon. További in-
formációkat az erre feljogosított vevő-
szolgálattól kaphat.
A biztonság megnövelésére használjon
egy legfeljebb 30 mA hibaáramú hiba-
áram-kapcsolót (RCD). Ezt a hibaáram
kapcsolót minden használat előtt külön
ellenőrizni kell.
Tartsa távol a hálózati tápvezetéket és
a hosszabbító kábelt a mozgó alkatré-
szektől és előzze meg a kábelek bármi-
nemű megrongálódását, amely feszült-
ség alatt álló alkatrészek érintéséhez
vezethet.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
A kábelösszeköttetéseket (a csatlako-
zó dugókat és a dugaszoló aljzatokat)
szárazon kell tartani, és nem szabad
közvetlenül a földre fektetni.
A hálózati és hosszabbító kábel meg-
rongálódásának esetleges jeleit rend-
szeresen ellenőrizni kell, a kábeleket
csak kifogástalan állapotban szabad
használni.
Ha a termék hálózati kábelje megron-
gálódott, azt csak egy feljogosított
Bosch-műhellyel szabad megjavíttatni.
Csak engedélyezett hosszabbító kábe-
leket használjon.
Csak olyan hosszabbító kábeleket, ká-
beleket, vezetékeket és kábeldobokat
használjon, amelyek megfelelnek vagy
az EN 61242/IEC 61242 vagy az IEC
60884-2-7 szabványnak, és amelyek-
nek a típusjelzése H05VVV-F vagy
H05RN-F.
Ha a termék üzemeltetéséhez egy
hosszabbító kábelt akar használni, ak-
kor a következő vezeték keresztmet-
szetekre van szükség:
– A vezeték keresztmetszetet
2
1,25 mm
vagy 1,5 mm
– A hosszabbító kábel legnagyobb
megengedett hossza 30 m, illetve
kábeldob és hibaáram védőkap-
csoló használata esetén 60 m
Tájékoztató: Ha egy hosszabbító kábelt
használ, akkor annak – amint az a biz-
tonsági előírásokban leírásra került –
egy védővezetékkel kell rendelkeznie,
amely a csatlakozó dugón keresztül
össze van kötve az Ön elektromos be-
rendezésének védővezetékével.
2
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents