Download  Print this page

Tárolás; Ápolás és Karbantartás - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Automatikus szűrőletisztítás kikapcso-
lása:
 Nyomja meg a kapcsolót. A kontroll
lámpa a kapcsolóban elalszik.
– Automatikus szűrőletisztítás bekapcso-
lása:
 Nyomja meg ismét a kapcsolót. A kont-
roll lámpa a kapcsolóban zölden világít.
A készülék kikapcsolása
 A készüléket a főkapcsolón keresztül
kikapcsolni.
 Húzza ki a hálózati dugót.
Minden üzem után
 Ürítse ki a tartályt.
 A készüléket kívül-belül porszívóval és
nedves ronggyal kell megtisztítani.
A készülék tárolása
Ábra
 A szívótömlőt és a hálózati kábelt az
ábrának megfelelően tárolja.
 A készüléket száraz helyiségben állítsa
le és biztosítsa illetéktelen használat el-
len.
Szállítás
VIGYÁZAT
Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
 A szívócsatlakozást elzárni, lásd ned-
ves porszívózás.
 A szívócsövet a padlófejjel a tartóból ki-
venni. A készüléket hordáskor a hordó-
fogantyúnál és a szívócsőnél fogja
meg, ne a tolókengyelnél.
 Járművel történő szállítás esetén a ké-
szüléket az adott irányelveknek megfe-
lelően kell csúszás és borulás ellen biz-
tosítani.
VIGYÁZAT
Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben
szabad tárolni.
158
Tárolás
Ápolás és karbantartás
VESZÉLY
A készüléken történő bármiféle munka előtt
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.
A porszívógépekben a BGV A1 szerinti biz-
tonsági berendezések vannak a veszélyek
megelőzésére vagy elhárítására.
– A felhasználó általi karbantartáshoz a
készüléket olyan mértékben kell szét-
szedni, kitisztítani és karbantartani,
amennyire lehet anélkül, hogy ez ve-
szélyt jelentene a karbantartó személy-
zet vagy más személyek számára. A
megfelelő óvintézkedések magunkban
foglalják a szétszedés előtti méregtele-
nítést. Biztosítson helyileg szűrt kény-
szerszellőztetést ott, ahol a készüléket
szétszedik, valamint biztosítsa a kar-
bantartási felület tisztítását és a sze-
mélyzet megfelelő védelmét.
– A készülék külsejét porszívózással mé-
regteleníteni kell és jól le kell törölni, vagy
tömítőanyaggal kell kezelni mielőtt a ve-
szélyes területről kihozzák. Minden ké-
szülékalkatrészt szennyezettnek kell te-
kinteni, amikor a veszélyes területről ki-
hozzák. Megfelelő intézkedéseket kell el-
végezni, hogy a por eloszlását elkerüljük.
– A karbantartás- és ápolási munkák el-
végzésénél minden szennyezett tár-
gyat, amelyet nem lehet kellőképpen
megtisztítani, ki kell dobni. Az ilyen tár-
gyakat átnemeresztő zsákokban, az
ilyen hulladékra érvényes rendelkezé-
seknek megfelelően kell eltávolítani.
– A felszívási nyílást a készülék szállítá-
sánál és karbantartásánál csatlakozási
karmantyúkkal kell elzárni.
FIGYELMEZTETÉS
A veszély kiküszöbölésére szolgáló bizton-
sági berendezéseket rendszeresen karban
kell tartani. Ez azt jelenti, hogy a gyártónak
vagy arra kiképzett személynek évente leg-
alább egyszer ellenőriznie kell, hogy azok
biztonságtechnikailag kifogástalanul mű-
ködnek-e, pl. a készülék tömített-s, a szűrő
nem rongálódott-e meg, az ellenőrző be-
rendezések működnek-e.
– 6
HU

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: