Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 277

Hide thumbs

Advertisement

Встановлення фільтрувального
пакету з нетканого матеріалу.
Малюнок
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Надягти фільтрувальний пакет з не-
тканого матеріалу.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
Вставити мішок для збору відходів
Малюнок
Вказівка: Отвір мішка для збору від-
ходів необхідно повністю простягнути
через виступ усмоктувального патрубка.
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Вставити мішок для збору відходів.
 Надіти мішок для збору відходів на
резервуар.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
Встановити мембранний фільт
НЕБЕЗПЕКА
При всмоктуванні небезпечного для
здоров'я пилу не слід використовувати
мембранний фільтр.
Вказівка: У разі експлуатації без філь-
трувального пакету із нетканого матеріа-
лу/мішка для збору відходів можна за-
стосовувати мембранний фільтр.
Малюнок
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Одягти мембранний фільтр (додатко-
ве обладнання) на краї баку.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
Перехід від вологого до сухого
прибирання
УВАГА
При переході від вологого до сухого
чищення слід прийняти до уваги:
Всмоктування сухого пилу з викори-
станням вологого фільтруючого еле-
менту може призвести до забиття
фільтру та зробить його непридат-
ним для подальшого використання.
 Вогкий фільтр перед користуванням
замінити на сухий.
 У разі потреби слід замінити фільтр,
як вказано у розділі "Догляд та тех-
нічне обслуговування".
Вказівка: Якщо постійно використо-
вується вологе прибирання, рекомен-
дується застосування плоского складча-
стого фільтра з ПЕС (див. системи філь-
трів).
Вологе прибирання
НЕБЕЗПЕКА
В режимі вологого прибирання заборо-
няється всмоктування небезпечного
для здоров'я пилу.
Установка гумових губок
Малюнок
 Зняти щітки.
 Встановити гумові губки.
Вказівка: Структурована сторона гумо-
вих губок має дивитись назовні.
Закрити всмоктувальний отвір
Малюнок
 Встановіть трубну муфту прямо у
всмоктувальний елемент.
 Закрутіть до упору трубну муфту.
Зняття фільтрувального пакету з
нетканого матеріалу.
Малюнок
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Потягнути фільтрувальний пакет з
нетканого матеріалу вниз та зняти
його.
 Скласти затискну накладку й щільно
закрити фільтрувальний пакет із не-
тканого матеріалу.
 Використаний фільтрувальний пакет
з нетканого матеріалу необхідно упа-
кувати в пилонепроникний закритий
мішок та утилізувати згідно з вимога-
ми закону.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
– При всмоктуванні вологого забруд-
нення фільтрувальний пакет з нетка-
ного матеріалу завжди знімати.
– 4
UK
277

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: