Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 236

Hide thumbs

Advertisement

Поставяне на торбичка за събиране
Фигура
Указание: Отворът на торбичката за съ-
биране трябва да се издърпа изцяло
върху края на всмукателния накрайник.
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Поставете торбичката за събиране.
 Нахлузете торбичката за събиране
на резервоара.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
Монтиране на мембранен филтър
ОПАСНОСТ
При изсмукване на застрашаващ здра-
вето прах не бива да се поставя мем-
бранен филтър.
Указание: При работа без филтърна тор-
бичка от кече/торбичка за събиране може
да се използва мембранен филтър.
Фигура
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Издърпайте мембранния филтър
(специална принадлежност) под
ръба на резервоара.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
Превключване от мокро на сухо
изсмукване
ВНИМАНИЕ
При превключване от мокро на сухо
изсмукване имайте предвид следно-
то:
Изсмукването на сух прах при влажен
филтърен елемент задръства филтъ-
ра и може да го направи негоден за упо-
треба.
 Преди употреба сменете мокрия
филтър със сух.
 При необходимост да се смени фил-
търа, описано е в точка "Грижи и под-
дръжка".
Указание: При постоянно мокро изсмук-
ване се препоръчва използване на пло-
сък филтър PES (вижте филтърни сис-
теми).
236
Мокро изсмукване
ОПАСНОСТ
При мокро изсмукване не трябва да се
поема застрашаващ здравето прах.
Монтаж гумен овал
Фигура
 Демонтирайте ивицата с четки.
 Монтирайте гумените фаски.
Указание: Структурираната страна на
гумените фаски трябва да сочи навън.
Затваряне на извода за всмукване
Фигура
 Присъединителната муфа да се по-
стави съвсем точно в извода за
всмукване.
 Присъединителната муфа да се пър-
не до край.
Отстраняване на филтърната
торбичка от кече
Фигура
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Извадете филтърната торбичка от
кече назад.
 Сгънете затварящия шибър и затво-
рете плътно филтърната торбичка от
кече.
 Използваната филтърна торбичка от
кече отстранете като отпадък в не
пропускаща прах затворена торба,
съгласно законовите разпоредби.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
– При изсмукване на мокри замърсява-
ния винаги отстранявайте филтърна-
та торбичка от кече.
Отстраняване на торбичка за
събиране
Фигура
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Издърпайте нагоре торбичката за съ-
биране.
 Издърпайте отвора на торбичката за
събиране назад през всмукателния
накрайник.
– 4
BG

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: