Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 163

Hide thumbs

Advertisement

Před prvním použitím svého za-
řízení si přečtěte tento původní
návod k používání, řiďte se jím a uložte jej
pro pozdější použití nebo pro dalšího maji-
tele.
- Před prvním uvedením do provozu bez-
podmínečně čtěte bezpečnostní poky-
ny č. 5.956-249!
- V případě nedodržování provozních a
bezpečnostních pokynů mohou vznik-
nout škody na přístroji a může dojít k
ohrožení osob přístroj obsluhujících i
ostatních.
- Při přepravních škodách ihned infor-
mujte obchodníka.
Obsah
Ochrana životního prostředí . . CS
Stupně nebezpečí . . . . . . . . . . CS
Používání v souladu s určením CS
Prvky přístroje . . . . . . . . . . . . . CS
Symboly na zařízení . . . . . . . . CS
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . CS
Uvedení do provozu . . . . . . . . CS
Obsluha. . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Přeprava . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Ošetřování a údržba . . . . . . . . CS
Pomoc při poruchách . . . . . . . CS
Likvidace odpadu . . . . . . . . . . CS
Záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS
Technické údaje . . . . . . . . . . . CS
Ochrana životního prostředí
Obalové materiály jsou recyklo-
vatelné. Obal nezahazujte do
domovního odpadu, ale ode-
vzdejte jej k opětovnému zužit-
kování.
Přístroj je vyroben z hodnotných
recyklovatelných materiálů, kte-
ré je třeba znovu využít. Baterie,
olej a podobné látky se nesmějí
dostat do okolního prostředí. Po-
užitá zařízení proto odevzdejte
na příslušných sběrných mís-
tech
Informace o obsažených látkách (RE-
ACH)
Aktuální informace o obsažených látkách
naleznete na adrese:
www.kaercher.com/REACH
Stupně nebezpečí
NEBEZPEČÍ
Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které
1
vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k
1
smrti.
1
VAROVÁNÍ
2
Pro potencionálně nebezpečnou situaci,
2
která by mohla vést k těžkým fyzickým zra-
2
něním nebo k smrti.
3
UPOZORNĚNÍ
5
Upozornění na případnou nebezpečnou si-
6
tuaci, která může vést k lehkým fyzickým
6
zraněním.
6
POZOR
7
Upozornění na potenciálně nebezpečnou
8
situaci, která může mít za následek poško-
8
zení majetku.
8
Používání v souladu s
9
10
- Vysavač je určen k vlhkému i mokrému
čištění ploch podlah a zdí.
- Zařízení je vhodné k odsávání suché-
ho, nehořlavého, zdraví škodlivého pra-
chu ze strojů a přístrojů; prachová třída
M podle EN 60 335-2-69. Omezení: Je
zakázáno vysávat rakovinotvorné látky
s výjimkou dřevěných pilin.
- Přístroj je vhodný k použití v průmyslo-
vých i jiných velkých zařízeních, např. v
hotelech, školách, nemocnicích, v to-
várnách, obchodech, úřadech a půjčov-
nách.
- 1
CS
určením
163

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: