Download  Print this page

Odlaganje U Otpad; Garancija; Pribor I Rezervni Delovi - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nakon pražnjenja posude usisna
turbina ne može ponovo da se
 Isključite uređaj, sačekajte 5 sekundi pa
ga nakon tih 5 sekundi ponovo uključite.
 Očistite četkom elektrode i prostor
između njih.
Usisna snaga se smanjuje
 Odstranite začepljenja iz usisnog
nastavka, usisne cevi, usisnog creva ili
pljosnatog naboranog filtera.
 Zamenite napunjene flizelinske filterske
vrećice.
 Zamenite napunjeneu vrećicu za otpad.
 Ispravno uglavite poklopac filtera.
 Operite membranski filter (poseban
pribor) pod mlazom vode ili ga
zamenite.
 Zamenite pljosnati naborani filter.
 Proverite zaptivenost ispusnog creva.
Izlaženje prašine prilikom
usisavanja
Slika
 Proverite odnosno ispravite položaj
pljosnatog naboranog filtera.
 Zamenite pljosnati naborani filter.
Automatsko isključivanje (mokro
usisavanje) se ne aktivira
 Očistite četkom elektrode i prostor
između njih.
 Ako se usisavaju tečnosti koje ne
provode električnu struju, treba stalno
proveravati napunjenost.
Oglašava se sirena
 Obrtni prekidač namestite na ispravan
prečnik usisnog creva.
 Zamenite flizelinsku filtersku vrećicu
čim se napuni i snaga usisavanja padne
ispod minimuma.
 Zamenite vrećicu za otpad čim se
napuni i snaga usisavanja padne ispod
minimuma.
 Zamenite pljosnati naborani filter.
230
pokrene
Automatsko čišćenje filtera ne radi
 Usisno crevo nije priključeno.
Automatsko čišćenje filtera ne može
 Obavestite servisnu službu.
Automatsko čišćenje filtera ne može
 Obavestite servisnu službu.
Servisna služba
Ako se smetnja ne da otkloniti, servisna
služba mora ispitati uređaj.

Odlaganje u otpad

Na kraju radnog veka uređaj treba ukloniti
u skladu sa zakonskim odredbama.
U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je
izdala naša nadležna distributivna
organizacija. Eventualne smetnje na
uređaju za vreme trajanja garancije
uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok
greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju
koji podleže garanciji obratite se sa
potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili
najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Pribor i rezervni delovi

– Sme se koristiti samo onaj pribor i oni
rezervni delovi koje dozvoljava
proizvođač. Originalan pribor i originalni
rezervni delovi garantuju za to da
uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
– Pregled najčešće potrebnih rezervnih
delova naći ćete na kraju ovog radnog
uputstva.
– Dodatne informacije o rezervnim
delovima dobićete pod
www.kaercher.com u delu Servis
(Service).
– 8
SR
da se isključi
da se uključi

Garancija

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: