Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 189

Hide thumbs

Advertisement

– Zanim urządzenie opuści niebezpiecz-
ny teren, należy odkazić jego zewnętrz-
ną powierzchnię poprzez odessanie
pyłu i jego wytarcie lub użycie środków
uszczelniających. Wszystkie części
urządzenia należy uznać za zanie-
czyszczone, jeżeli pochodzą z niebez-
piecznego terenu. W celu uniknięcia
rozprzestrzeniania się kurzu, należy
podjąć odpowiednie środki.
– W trakcie przeprowadzania prac kon-
serwacyjnych i naprawczych należy wy-
rzucić wszystkie zanieczyszczone
przedmioty, których nie można w zado-
walającym stopniu wyczyścić. Przed-
mioty te należy usunąć w odpowiednich
szczelnych workach, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami o usuwaniu takich
odpadów.
– Na czas transportu i konserwacji należy
zamknąć otwór ssący złączką.
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie przeprowadzać konser-
wację urządzeń zabezpieczających w celu
zapobiegania zagrożeniom i usuwania ich.
Oznacza to, że przynajmniej raz w roku zo-
stanie przez producenta lub poinstruowaną
osobę skontrolowana pod względem nie-
nagannego funkcjonowania technicznego
np.: szczelność urządzenia, uszkodzenie
filtra, działanie sprzętu kontrolnego.
UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Do
czyszczenia nie używać środków pielęgna-
cyjnych zawierających silikon.
– Proste prace konserwacyjne i pielęgna-
cyjne użytkownik może przeprowadzić
sam.
– Powierzchnię urządzenia i wewnętrzną
stronę pojemnika należy regularnie
czyścić mokrą szmatką.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo na skutek istnienia py-
łów szkodliwych dla zdrowia. Podczas prac
konserwacyjnych (np. wymiana filtra) nale-
ży nosić maskę przeciwpyłową klasy P2 lub
wyższej oraz odzież jednorazową.
Wymiana płaskiego filtra falistego
 Otworzyć pokrywę filtra.
 Wyjąć płaski filtr falisty.
 Zużyty płaski filtr falisty usunąć zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zamknię-
tym, nieprzepuszczającym pyłu worku.
 Usunąć powstałe zanieczyszczenie po
stronie czystego powietrza.
 Włożyć nowy płaski filtr falisty.
 Zamknąć pokrywę filtra, która powinna
słyszalnie się zatrzasnąć.
Wymiana worka włókninowego/
worka na odpady
Zamykanie złącza ssącego
Rysunek
 Zamykanie złącza ssącego, patrz Od-
kurzanie na mokro.
Wymiana worka włókninowego
Rysunek
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Wyjąć ku tyłowi worek włókninowy.
 Włożyć suwak zamykający i szczelnie
zamknąć worek włókninowy.
 Zużyty worek włókninowy poddać utyli-
zacji zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w zamkniętym, nieprzepuszczają-
cym pyłu worku.
 Nałożyć nowy worek włókninowy.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
Wymiana worka na odpady
Rysunek
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Nakładanie worka na odpady.
 Wywinąć do tyłu otwór worka na odpa-
dy ponad króćcem ssącym.
 Szczelnie zamknąć worek na odpady
za pomocą tasiemki zamykającej poni-
żej otworu.
 Wyjąć worek na odpady.
 Worek na odpady poddać utylizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Nałożyć nowy worek na odpady.
 Wywinąć worek na odpady przez kra-
wędź zbiornika.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
– 7
PL
189

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: