Download  Print this page

Hulp Bij Storingen - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

WAARSCHUWING
Veiligheidsinrichtingen ter voorkoming van
gevaren moeten regelmatig onderhouden
worden. Dat betekent tenminste één keer
per jaar door de fabrikant of een opgeleide
persoon gecontroleerd worden op een vei-
ligheidstechnisch perfecte toestand, bv.
dichtheid van het apparaat, beschadiging
van de filter, functie van de controle-inrich-
tingen.
LET OP
Gevaar voor beschadiging! Geen onder-
houdsmiddelen met siliconen gebruiken.
– Eenvoudige onderhouds- en controle-
werkzaamheden kunt u zelf uitvoeren.
– De oppervlakten van het apparaat en
de binnenkant van de container dienen
regelmatig met een vochtige doek ge-
reinigd te worden.
GEVAAR
Gevaar door stof dat schadelijk is voor de
gezondheid. Bij onderhoudswerkzaamhe-
den (bv. filtervervanging) ademmasker P2
of meer en wegwerpkledij dragen.
Vlakvouwfilter vervangen
 Filterafdekking openen.
 Vlakvouwfilter eruitnemen.
 Gebruikte vlakvouwfilter in een stof-
dichte, gesloten zak en conform de de
wettelijke voorschriften als afval ver-
werken.
 Vuil dat aan de verseluchtkant is gaan
zitten, verwijderen.
 Nieuwe vlakvouwfilter plaatsen.
 Filterafdekking sluiten, moet hoorbaar
in elkaar sluiten.
Vliesfilterzak/stofverzamelzak
vervangen
Zuigaansluiting sluiten
Afbeelding
 Zuigaansluiting sluiten, zie natzuigen.
Filterzak vervangen
Afbeelding
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Filterzak naar achteren eruit trekken.
 Klap de sluiting in en sluit de vliesfilter-
zak goed af.
 Gebruikte vliesfilterzak in een stofdich-
te, gesloten zak, conform de de wettelij-
ke voorschriften als afval verwijderen.
 Nieuwe filterzak erop steken.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
Afvalzak vervangen
Afbeelding
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Stofverzamelzak naar boven stulpen.
 Opening van de stofverzamelzak over
de zuigopening naar achteren verwijde-
ren.
 Stofverzamelzak met sluitstrip onder de
opening goed afsluiten.
 Afval eruit nemen.
 Stofverzamelzak verwijderen conform
de wettelijke bepalingen.
 Nieuwe afvalzak aanbrengen.
 Stofzak over reservoir stulpen.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
Membraanfilter vervangen
Afbeelding
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Membraanfilter verwijderen.
 Nieuwe membraanfilter over de rand
van het reservoir trekken.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
Elektrodes reinigen
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Elektrodes met een borstel schoonma-
ken.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.

Hulp bij storingen

GEVAAR
Bij alle werkzaamheden aan het apparaat,
het apparaat uitschakelen en de netstekker
uittrekken.
Aanwijzing: Wanneer er een storing (bijv.
filterbreuk) optreedt, moet het apparaat on-
middellijk worden uitgeschakeld. De storing
worden verholpen voordat het apparaat op-
nieuw wordt ingeschakeld.
– 7
NL
55

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: