Download  Print this page

Степени на опасност - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Преди първото използване на
Вашия уред прочетете това
оригинално инструкцуя за работа,
действайте според него и го запазете за
по-късно използване или за следващия
притежател.
- Преди първото пускане в експлоата-
ция непременно прочетете Упътва-
нето за експлоатация № 5.956-249!
- При пренебрегване на Упътването за
експлоатация и на Указанията за
безопасност могат да възникнат по-
вреди по уреда и опасности за об-
служващия го и за други лица.
- При транспортни дефекти незабавно
информирайте търговеца.
Съдържание
Опазване на околната среда BG
Употреба по предназначение BG
Символи на уреда . . . . . . . . . BG
Обслужване . . . . . . . . . . . . . . BG
Tранспoрт. . . . . . . . . . . . . . . . BG
Съхранение . . . . . . . . . . . . . . BG
Помощ при неизправности . . BG
Отстраняване като отпадък . BG
Гаранция . . . . . . . . . . . . . . . . BG
Технически данни . . . . . . . . . BG
Опазване на околната среда
Опаковъчните материали мо-
гат да се рециклират. Моля не
хвърляйте опаковките при до-
машните отпадъци, а ги пре-
дайте на вторични суровини с
цел повторна употреба.
Старите уреди съдържат цен-
ни материали, подлежащи на
рециклиране, които могат да
бъдат употребени повторно.
Батерии, масла и подобни на
тях не бива да попадат в окол-
ната среда. Поради това моля
отстранявайте старите уреди,
използвайки подходящи за
целта системи за събиране.
Указания за съставките (REACH)
Актуална информация за съставките ще
намерите на:
www.kaercher.com/REACH

Степени на опасност

ОПАСНОСТ
За непосредствено грозяща опасност,
която води до тежки телесни повреди
1
или до смърт.
1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1
За възможна опасна ситуация, която
2
би могла да доведе до тежки телесни
2
повреди или смърт.
2
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
3
Указание за възможна опасна ситуа-
5
ция, която може да доведе до леки на-
6
ранявания.
7
ВНИМАНИЕ
7
Указание за възможна опасна ситуа-
8
ция, която може да доведе до матери-
9
ални щети.
9
предназначение
10
- Тази прахосмукачка е предназначе-
10
на за мокро и сухо почистване на по-
11
дови и стенни повърхности.
- Уредът е подходящ за изсмукване на
сухи, не възпламеняеми, опасни
здравето прахове от машини и уреди
в зона М клас на запрашеност
EN 60 335-2-69. Ограничение: Да не
се изсмукват канцерогенни веще-
ства, освен дървени стружки.
- Този уред е годен за професионална
употреба, напр. в хотели, училища,
болници, фабрики, магазини, офиси
и помещения под наем.
- 1
BG
Употреба по
233

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: