Download  Print this page

Uvedení Do Provozu - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Toto zařízení obsahuje zdraví škodlivý
prach. Provádění vyprazdňování a
údržby, včetně odstraňování jímek na
prach, je dovoleno jen odbornému per-
sonálu, který je vybaven příslušnou
ochrannou výstrojí.
– Zařízení neprovozujte bez úplného fil-
tračního systému.
– Je třeba dodržovat aplikovatelné bez-
pečnostní pokyny vhodné pro materiály
určené k ošetření.
Uvedení do provozu
Zařízení umožňuje 2 druhy provozu:
1 provoz průmyslového vysavače (zásuv-
ka neobsazena)
2 provoz odlučovače prachu (zásuvka
obsazena)
 Připojte odsávací hadici a podle druhu
provozu ji buď opatřete sací hubicí
nebo ji připojte k zařízení, produkující-
mu prach.
VAROVÁNÍ
Při vysávání se nesmí v žádném případě fil-
trační skládaný sáček vyjmout.
VAROVÁNÍ
Nevysávejte bez filtračního prvku, jinak do-
jde k poškození sacího motoru a navíc k
ohrožení zdraví zvýšenou emisí jemného
prachu.
Signál
Signál zazní, když rychlost vzduchu po-
klesne pod 20 m/s.
Upozornění: Signál reaguje na podtlak.
 Nastavte otočný spínač na správný prů-
řez sací hadice.
Antistatický systém
Statické náboje jsou odváděny prostřednic-
tvím uzemněného připojovacího hrdla.
Toto opatření zamezuje tvorbu jisker a
proudových nárazů s elektricky vodivým
příslušenstvím (volitelný nadstandard).
Vysávání za sucha
– Zařízení je vybaveno plstěným filtrač-
ním sáčkem s uzavírací styčnicí, obj. č.
6.907-480.0 (5 kusů).
– Zařízení je vybaveno sáčkem na likvi-
daci odpadu s uzavírací páskou obj. č.
6.596-886.0 (10 kusů).
Upozornění: Tímto zařízením lze vysávat
všechny druhy prachu až po prachovou tří-
du M. Používání sáčku na sběr prachu (ob-
jednací číslo najdete v odstavci Filtrační
systémy) je předepsáno zákonem.
Upozornění: Toto zařízení se hodí k vysá-
vání jako průmyslový vysavač a jako odlu-
čovač prachu pro přenosný provoz za úče-
lem vysávání suchého nehořlavého prachu
s hodnotou AGW vyšší nebo rovnající se
0,1 mg/m
.
3
– Při vysávání jemného prachu musí být
jako doplněk použit rounový filtrační sá-
ček, sáček na likvidaci odpadu nebo
membránový filtr (zvláštní příslušen-
ství).
Vložte rounový filtrační sáček.
ilustrace
 Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
 Nasuňte rounový filtrační sáček.
 Nasaďte vysávací hlavici a zajistěte ji.
Nasazení sáčku na likvidaci odpadu
ilustrace
Upozornění: Otvor sáčku na likvidaci od-
padu musí být veden plně přes usazovací
část sacího hrdla.
 Odjistěte vysávací hlavici a sejměte ji.
 Nasaďte sáček na odpadky.
 Sáček na odpadky navlečte na nádobu.
 Nasaďte vysávací hlavici a zajistěte ji.
Zabudujte membránový filtr
NEBEZPEČÍ
Při sání zdraví škodlivých prachů nesmí být
používán membránový filtr.
Upozornění: Při provozu bez plstěného fil-
tračního sáčku/sáčku na likvidaci odpadu
lze používat membránový filtr.
– 3
CS
165

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: