Download  Print this page

Гаранция - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Смукателната сила намалява
 Да се отстранят запушванията от
всмукателната дюза, всмукателната
тръба, всмукателния маркуч или пло-
ския филтър.
 Сменете напълнената филтърна
торбичка от кече.
 Сменете напълнената торбичка за
събиране.
 Фиксирайте правилно капака на фил-
търа.
 Мембранния филтър (специална
принадлежност) да се почисти под
течаща вода респ. да се смени.
 Смяна на плоския филтър.
 Шлауха за източване да се провери
за херметичност.
Излизане на прах при изсмукване
Фигура
 Проверете/коригирайте коректното
монтажно положение на плоския
филтър.
 Смяна на плоския филтър.
Изключващата автоматика (мокро
изсмукване) не реагира
 Почистете електродите и междинно-
то пространство на електродите с
четка.
 Нивото на запълване при електриче-
ски непроводими течности да се про-
верява непрекъснато.
Включва се клаксон
 Прекъсвача с въртящо задвижване
да се настрои на правилното сечение
на всмукателния маркуч.
 При напълнена филтърна торбичка от
кече и спадане на минималния обемен
ток тя трябва да бъде сменена.
 При напълнена торбичка за събира-
не и спадане на минималния обемен
поток тя трябва да бъде сменена.
 Смяна на плоския филтър.
Автоматичното почистване на
филтъра не работи
 Всмукателният маркуч не е свързан.
Автоматичното почистване на
филтъра не може да се изключи
 Уведомете сервиза.
Автоматичното почистване на
филтъра не може да се включи
 Уведомете сервиза.
Служба за работа с клиенти
Ако повредата не може да бъде от-
странена, уреда да се провери от сер-
виза.
Отстраняване като отпадък
Съгласно законовите разпоредби в края
на срока на експлоатация уреда да се
отстрани като отпадък.
Във всяка страна важат гаранционните
условия, публикувани от оторизираната
от нас дистрибуторска фирма. Евенту-
ални повреди на Вашия уред ще отстра-
ним в рамките на гаранционния срок
безплатно, ако се касае за дефект в ма-
териалите или при производство. В га-
ранционен случай се обърнете към дис-
трибутора или най-близкия оторизиран
сервиз, като представите касовата бе-
лежка.
– 9
BG
Гаранция
241

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: