Download  Print this page

Съхранение; Грижи и поддръжка - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Съхранение
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване и повреда!
При съхранение имайте пред вид те-
глото на уреда.
Съхранението на този уред е позволено
само във вътрешни помещения.
Грижи и поддръжка
ОПАСНОСТ
Преди всички дейности по уреда той да
се изключи и да се извади щепсела.
Отстраняващите прах машини са пред-
пазни приспособления за предотвратя-
ване или отстраняване на опасности по
смисъла на Федералното сдружение за
информация в здравеопазването и за-
щита на потребителите A1.
– За поддръжка от страна на потреби-
теля уреда трябва да се разглоби, да
се почисти и да се поддържа, докол-
кото това е възможно да се извърши
без това да предизвиква опасност за
персонала по поддръжката и други
лица. Подходящите предпазни меро-
приятия съдържат отстраняване на
отровите преди разглобяването. По-
грижете се за филтриране на прину-
дителното отстраняване на отровите
на местото, където се разглобява
уреда, почистване на повърхностите
при поддръжката и подходяща защи-
та на персонала.
– Отровите от външните части на уре-
да се отстраняват по метода на из-
смукване и избърсване до сухо, или
се третират с уплътняващи средства,
преди да се изнесат от опасната об-
ласт. Всички части на уреда трябва
да се разглеждат като замърсени, ко-
гато се изнесат от опасната област.
Трябва да бъдат предприети подхо-
дящи мерки за предотвратяване на
разпръскване на праха.
– При провеждане на дейностите по
поддръжка и поправка трябва да се
изхвърлят всички замърсени пред-
мети, които не са могли да бъдат по-
чистени задоволително. Такива
предмети трябва да се отстраняват в
непропускливи торби, в съответ-
ствие с валидните разпоредби за от-
страняване на такива отпадъци.
– Всмукателния отвор да се затваря
със съединителна муфа при транс-
порт и поддръжка на уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазните приспособления за предо-
твратяване на опасности трябва да
се поддържат редовно. Това означава,
че минимум веднъж годишно техника-
та на безопасност на тяхната функ-
ция трябва да се проверява от произ-
водителя или оторизирано от него ли-
це, напр. херметичността на уреда,
увреждания на филтъра, функцията на
контролните приспособления.
ВНИМАНИЕ
Опасност от увреждане! За почиства-
не не използвайте препарати за под-
дръжка, съдържащи силикон.
– Обичайните дейности по поддръжка-
та можете да извършите и сами.
– Повърхността на уреда и вътрешна-
та страна на резервоара трябва да
се почистват редовно с влажна кър-
па.
ОПАСНОСТ
Опасност поради опасен за здравето
прах. При дейности по поддръжката
(напр. смяна на филтър) да се носи ре-
спиратор P2 или с по-високо качество
и облекло за еднократна употреба.
Смяна на плоския филтър
 Отворете капака на филтъра.
 Свалете плоския филтър.
 Използвания плосък филтър отстра-
нете в прахонепропускаема затворе-
на торба, съгласно законовите раз-
поредби.
 Изпадналата мръсотия отстранете
откъм страната за чист въздух.
 Да се постави нов плосък филтър.
 Затворете капака на филтъра, тряб-
ва да се чуе фиксирането.
– 7
BG
239

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: