Download  Print this page

Правила безпеки; Введення в експлуатацію - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Правила безпеки
НЕБЕЗПЕКА
– Якщо повітря, що виходить з при-
строю, знову повертається до при-
міщення, слід забезпечити достат-
ній рівень вентиляції L у приміщенні.
Для того, щоб притримуватись
граничних значень, об'ємна витра-
та має складати максимум 50%
приточного повітря (об'єм при-
міщення V
R
міну L
). Без спеціальних вентиля-
W
ційних заходів: L
– Використання приладу та речовин,
що потрібні для роботи приладу,
включаючи безпечну утилізацію ви-
користаних матеріалів, може здій-
снювати лише підготовлений пер-
сонал зі спеціальним оснащенням.
– Цей прилад містить шкідливий для
здоров'я пил. Випорожнення та об-
слуговування приладу, включаючи
зняття резервуару для збору пилу,
мають проводитись тільки спе-
ціалістами у відповідному захисному
одязі.
– Забороняється використання при-
строю без повної системи фільтра-
ції.
– Необхідно слідувати правилам тех-
ніки безпеки, які стосуються ма-
теріалів, що всмоктуються.
Введення в експлуатацію
Прилад дає змогу працювати в двох ре-
жимах:
1 Всмоктування промислового пилу
(без підключення до розетки)
2 Режим прибирання пилу (з викори-
станням розетки)
 Підключіть шланг та згідно режиму
прибирання використовуйте всмокту-
вальні насадки або приєднайте до
приладу, що викидає пил.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Забороняється видалення складчасто-
го фільтра під час роботи.
276
x рівень повітряного об-
=1h
.
–1
W
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Слід використовувати прилад з усіма
фільтруючими елементами, інакше це
призведе до пошкодження мотору
всмоктування та небезпеки для здо-
ров'я через підвищений вміст пилу.
Якщо швидкість повітря падає нижче
20 м/с, звучить сигнал.
Вказівка: Звуковий сигнал спрацьовує
при недостатньому тиску.
 Встановіть поворотний перемикач на
правильний поперечний розріз шлангу.
Система антистатик
Статичні заряди видаляються завдяки
заземленому сполучному патрубку. Та-
ким чином, виключаються іскріння і вра-
ження струмом від електропровідних ак-
сесуарів (опція).
Пилосос для сухої очистки
– Пристрій обладнано фільтрувальним
пакетом із нетканого матеріалу із за-
тискною накладкою, номер для за-
мовлення 6.907-480.0 (5 штук).
– Пристрій оснащений мішком для
утилізації з стрічками для запечату-
вання, № для замовлення 6.596-
886.0 (10 шт.).
Вказівка: Цим прилад можна використо-
вувати для збору всіх видів пилу до кла-
су M. Використання мішків для пилу у пи-
лозбирачах (номер для замовлення
дивіться у розділі "Фільтрувальні систе-
ми") необхідне згідно закону.
Вказівка: Пристрій використовується як
промисловий пилосос для всмоктування
та як очищувач нестаціонарних підпри-
ємств для всмоктування сухого негорю-
чого пилу максимально допустима кон-
центрація якого не перевищує 0,1 мг/м
– Для всмоктування дрібного пилу по-
трібно додатково використовувати
фільтрувальний пакет із нетканого
матеріалу, мішок для збору відходів
або мембранний фільтр (додаткове
обладнання).
– 3
UK
Сигнал
.
3

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: