Download  Print this page

Bediening - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Bij niet geleidende vloeistoffen (b.v.
booremulsie, oliën en vetten) wordt
het toestel bij een volle container
niet uitschakeld. De vulstand moet
voortdurend gecontroleerd worden
en de container moet tijdig geleegd
worden.
– Na het stoppen met natzuigen: Vlak-
vouwfilter samen met de filterreiniging
schoonmaken. Elektrodes met een bor-
stel schoonmaken. Reservoir met een
vochtige doek schoonmaken en afdro-
gen.
Clipverbinding
Afbeelding
De zuigslang is van een clip-systeem voor-
zien. Alle C-35/C-DN-35 accessoires kun-
nen worden aangesloten.

Bediening

Apparaat inschakelen
 Steek de netstekker in de contactdoos.
 Schakel het apparaat aan de hoofd-
schakelaar in.
Zuigcapaciteit instellen
 Zuigcapaciteit (min-max) instellen met
de draairegelaar.
Werken met elektrische werktuigen
GEVAAR
Gevaar voor letsels en beschadigingen! Het
stopcontact ist alleen voor de rechtstreekse
aansluiting van elektrisch gereedschap aan
de zuiger bestemd. Ieder ander gebruik van
het stopcontact ist niet togetsaan.
 Stroomstekker van het elektrische
werktuig aan de zuiger insteken.
 Schakel het apparaat aan de hoofd-
schakelaar in.
Controlelampje brandt, stofzuiger staat in
standby-modus.
Aanwijzing: De zuiger wordt met het elek-
trische gereedschap automatisch in- en uit-
geschakeld.
Aanwijzing: De zuiger heeft een aanloop-
vertraging van max. 0,5 seconden en een
nalooptijd van max. 15 seconden.
Aanwijzing: Voor vermogensaansluit-
waarde van het elektrische gereedschap,
zie Technische gegevens.
Afbeelding
 Pas de gereedschapsadapter aan de
aansluiting van het elektrisch gereed-
schap aan.
Afbeelding
 Elleboog aan de zuigslang verwijderen.
 Monteer de gereedschapsadapter op
de zuigslang.
Afbeelding
 Sluit de gereedschapsadapter aan op
het elektrische gereedschap.
Aanwijzing: De verschillende zuigslangdi-
ameters zijn noodzakelijk om een aanpas-
sing aan de aansluitdiameters van de be-
werkingsapparaat mogelijk te maken.
 Minimale volumestroom op de draai-
schakelaar voor de doorsnede van
zuigslang instellen.
De schaalverdeling geeft de doorsnede
van de zuigslang aan.
Aanwijzing: Voor de werking als ontstoffer
voor ter plaatse veranderbare werking (be-
werkingsapparaat aan de zuiger ingesto-
ken) moet de ingebouwde bewaking op het
aangesloten bewerkingsapparaat (stofop-
wekker) worden afgestemd. Dat wil zeggen
dat de gebruiker moet worden gewaar-
schuwd wanneer de voor het afzuigen
noodzakelijke minimale volumestroom van
20 m/s wordt onderschreden.
Automatische filterreiniging
Het apparaat beschikt over een nieuwe fil-
terreiniging, bijzonder effectief bij fijn stof.
Daarbij wordt de vlakvouwfilter alle 15 se-
conden automatisch gereinigd door een
luchtstoot (pulserend geluid).
Aanwijzing: De automatische filterreini-
ging is af fabriek ingeschakeld.
Aanwijzing: Het uit-/inschakelen van de
automatische filterreiniging is alleen moge-
lijk, wanneer het apparaat is ingeschakeld.
– Automatische filterreiniging uitschakelen:
– 5
NL
53

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: