Download  Print this page

Transportēšana; Glabāšana - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Aparāta uzglabāšana
Attēls
 Sūkšanas šļūteni un tīkla kabeli uzgla-
bājiet, kā norādīts attēlā.
 Novietojiet aparātu sausā telpā un no-
drošiniet to pret neatļautu lietošanu.
Transportēšana
UZMANĪBU
Savainošanās un bojājumu risks! Trans-
portējot ņemiet vērā aparāta svaru.
 Sūkšanas pieslēguma noslēgšana,
skatīt "Mitrā sūkšana".
 Izņemiet sūkšanas cauruli ar grīdas
sprauslu no turētāja. Lai to pārnestu,
satveriet aparātu aiz pārnešanas roktu-
ra un sūkšanas caurules, bet nevis aiz
stumšanas roktura.
 Transportējot automašīnā, saskaņā ar
spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet
aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.
Glabāšana
UZMANĪBU
Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabā-
jot ņemiet vērā aparāta svaru.
Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.
Kopšana un tehniskā apkope
BĪSTAMI
Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ie-
rīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.
Putekļu aizvākšanas mašīnas ir drošības
ierīces aizsardzībai pret draudiem Vācijas
Veselības un patērētāju tiesību aizsardzī-
bas asociācijas noteikumu (BGV A1) nozī-
mē, vai to novēršanai.
– Veicot tehnisko apkopi, lietotājam ierīce
ir jāizjauc, jānotīra un jāapkopj, ciktāl
tas ir izpildāms, neradot briesmas ne
apkopes personālam, ne citām perso-
nām. Atbilstoši drošības pasākumi ie-
tver sevī atindēšanu pirms izjaukšanas.
Veikt sagatavošanas pasākumus vietē-
jai filtrētai piespiedu atgaisošanai, kur
ierīce tikt izjaukta, apkopes vietas tīrī-
šanai un piemērotai personāla aizsar-
dzībai.
– Pirms ierīces iznešanas no bīstamās
zonas tās ārpuse ir jāatindē, izmantojot
putekļu sūkšanas paņēmienu, un tīri jā-
noslauka, vai jāapstrādā ar blīvējošu
materiālu. Visas ierīces detaļas ir uz-
skatāmas par netīrām, ja tās tiek iznes-
tas no bīstamās zonas. Lai novērstu pu-
tekļu izplatīšanos, ir jāveic atbilstoši pa-
sākumi.
– Izpildot tehniskās apkopes un remont-
darbus, visi netīrie priekšmeti, kurus
nav iespējams apmierinoši notīrīt, ir jā-
izmet atkritumos. Šādi priekšmeti ir jāu-
tilizē, ievietojot necaurlaidīgos maisos,
atbilstoši spēkā esošajām prasībām par
šādu atkritumu likvidēšanu.
– Ierīces transportēšanas un tehniskās
apkopes laikā iesūkšanas atvere ir jā-
noslēdz ar savienotājuzmavu.
BRĪDINĀJUMS
Drošības iekārtas briesmu novēršanai re-
gulāri jāpakļauj apkopēm. Tas nozīmē, ka
ražotājam vai instruētai personai vismaz
reizi gadā jāveic drošības tehnikas darbī-
bas pārbaude, piem., jāpārbauda ierīces
blīvums, filtra bojājumi, kontrolierīču funkci-
jas.
IEVĒRĪBAI
Bojājumu risks! Tīrīšanai neizmantojiet sili-
konu saturošus kopšanas līdzekļus.
– Vienkāršus apkopes un tīrīšanas dar-
bus jūs varat izpildīt patstāvīgi.
– Ierīces virsma un tvertnes iekšpuse re-
gulāri jātīra ar mitru drānu.
BĪSTAMI
Briesmas veselībai kaitīgu putekļu dēļ.
Tehniskās apkopes darbu laikā (piem.,
mainot filtru) jāvalkā P2 vai augstākas pa-
kāpes respirators un vienreizējs apģērbs.
Plakanrievu filtra nomaiņa
 Atveriet filtra pārsegu.
 Izņemt plakani salocīto filtru.
 Izlietoto plakani salocīto filtru ievietot
putekļu necaurlaidīgā noslēgtā maisā
un utilizēt atbilstoši likumā noteiktajām
prasībām.
 Savākt radušos netīrumus tīrā gaisa ie-
plūdes pusē.
– 6
LV
259

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: