Download  Print this page

Häiriöapu - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kuitusuodatinpussin/hävityspussin
vaihtaminen
Imuliitännän sulkeminen
Kuva
 Imuliitännän sulkeminen, katso märkäi-
murointi.
Kuitusuodatinpussin vaihtaminen
Kuva
 Vapauta imupää lukituksesta, poista
imupää.
 Vedä kuitusuodatinpussia taaksepäin.
 Käännä sulkukieleke sisään ja sulje kui-
tusuodatinpussi tiiviisti.
 Hävitä käytetty kuitusuodatinpussi pöly-
tiiviisti suljetussa pussissa lakisääteis-
ten määräysten mukaisesti.
 Aseta uusi kuitusuodatinpussi paikal-
leen.
 Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.
Hävityspussin vaihtaminen
Kuva
 Vapauta imupää lukituksesta, poista
imupää.
 Käännä hävityspussin reunat ylös.
 Vedä hävityspussin aukko imukauluk-
sen reunojen ylitse.
 Sulje hävityspussi tiiviisti sulkunauhalla
aukon alapuolelta.
 Poista hävityspussi.
 Hävitä hävityspussi lain määräysten
mukaisesti.
 Aseta uusi hävityspussi paikalleen.
 Käännä hävityspussin reunat säiliön
reunojen ylitse.
 Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.
Kalvosuodattimen vaihtaminen
Kuva
 Vapauta imupää lukituksesta, poista
imupää.
 Poista kalvosuodatin.
 Vedä uusi kalvosuodatin säiliön reuno-
jen ylitse.
 Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.
Elektrodien puhdistus
 Vapauta imupää lukituksesta, poista
imupää.
 Puhdista elektrodit harjalla.
 Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.
VAARA
Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta
ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.
Huomautus: Häiriön esiintyessä (esim.
suodattimen repeytyminen) laite on heti
kytkettävä pois päältä. Ennen uutta käyttä-
mistä häiriön aiheuttaja on poistettava.
Imuturbiini ei pyöri
 Tarkasta virransyötön pistorasia ja su-
lake.
 Tarkasta laitteen verkkokaapeli, verk-
kopistoke ja elektrodit ja pistorasia.
 Kytke laite päälle.
Imuturbiini kytkeytyy pois päältä
 Tyhjennä säiliö.
Imuturbiini ei käynnisty astian
tyhjentämisen jälkeen
 Kytke laite pois päältä ja odota 5 sekun-
tia, kytke laite uudelleen päälle 5 sekun-
nin kuluttua.
 Puhdista elektrodit sekä elektrodien vä-
linen tila harjalla.
Imuvoima vähenee
 Poista tukokset imusuuttimesta, imu-
putkesta, imuletkusta tai poimusuodat-
timesta.
 Vaihda täyttynyt kuitusuodatinpussi.
 Vaihda täyttynyt hävityspussi.
 Lukitse suodattimen kansi oikein.
 Puhdista kalvosuodatin (erikoisvaruste)
juoksevassa vedessä tai vaihda tarvit-
taessa.
 Vaihda poimusuodatin.
 Tarkasta poistoletkun tiiviys.
– 7
FI
Häiriöapu
115

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: