Download  Print this page

Aplinkos Apsauga; Rizikos Lygiai - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Prieš pirmą kartą pradedant
naudotis prietaisu, būtina ati-
džiai perskaityti originalią instrukciją, ja va-
dovautis ir saugoti, kad ja galima būtų nau-
dotis vėliau arba perduoti naujam savinin-
kui.
- Prieš pirmąjį naudojimą, būtinai per-
skaitykite saugos nurodymus Nr. 5.956-
249!
- Nesilaikant naudojimo instrukcijos ir
saugos nurodymų galima sugadinti
prietaisą ar sukelti pavojų naudotojui ir
kitiems asmenims.
- Pastebėję transportavimo metu apga-
dintas detales, informuokite tiekėją.
Aplinkos apsauga . . . . . . . . . . LT
Rizikos lygiai . . . . . . . . . . . . . . LT
Naudojimas pagal paskirtį. . . . LT
Prietaiso dalys. . . . . . . . . . . . . LT
Simboliai ant prietaiso. . . . . . . LT
Saugos reikalavimai . . . . . . . . LT
Naudojimo pradžia . . . . . . . . . LT
Valdymas. . . . . . . . . . . . . . . . . LT
Transportavimas . . . . . . . . . . . LT
Laikymas. . . . . . . . . . . . . . . . . LT
Pagalba gedimų atveju . . . . . . LT
Atliekų tvarkymas . . . . . . . . . . LT
Garantija . . . . . . . . . . . . . . . . . LT
Techniniai duomenys . . . . . . . LT

Aplinkos apsauga

Pakuotės medžiagos gali būti
perdirbamos. Neišmeskite pa-
kuočių kartu su buitinėmis atlie-
komis, bet atiduokite jas perdirb-
ti.
264
Turinys
Naudotų prietaisų sudėtyje yra
vertingų, antriniam žaliavų per-
dirbimui tinkamų medžiagų, to-
dėl jie turėtų būti atiduoti perdir-
bimo įmonėms. Akumuliatoriai,
alyvos ir panašios medžiagos
neturėtų patekti į aplinką. Todėl
naudotus prietaisus šalinkite pa-
gal atitinkamą antrinių žaliavų
surinkimo sistemą.
Nurodymai apie sudedamąsias medžia-
gas (REACH)
Aktualią informaciją apie sudedamąsias
dalis rasite adresu:
www.kaercher.com/REACH
1
PAVOJUS
1
Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį su-
1
kelti sunkius sužalojimus arba mirtį.
2
ĮSPĖJIMAS
2
Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius
2
sužalojimus arba mirtį.
3
ATSARGIAI
5
Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti len-
6
gvus sužalojimus.
6
DĖMESIO
6
Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio su-
7
kelti materialinius nuostolius.
8
Naudojimas pagal paskirtį
8
8
- Siurblys skirtas sausai ir drėgnai valyti
9
grindų ir sienų paviršius.
10
- Prietaisas tinka sausų, nedegių, sveika-
tai pavojingų M klasės dulkių nuo maši-
nų ir prietaisų nusiurbimui pagal
EN 60 335-2-69. Apribojimas: Nesi-
urbkite kancerogeninių medžiagų, iš-
skyrus medienos pjuvenas.
- Šis prietaisas yra tinkamas pramoni-
niam naudojimui, pvz., viešbučiuose,
mokyklose, ligoninėse, fabrikuose, par-
duotuvėse, biuruose ir nuomos punk-
tuose.
- 1
LT

Rizikos lygiai

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: