Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 131

Hide thumbs

Advertisement

Cihazın ilk kullanımından önce
bu orijinal kullanma kılavuzunu
okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha
sonra kullanım veya cihazın sonraki sahip-
lerine vermek için bu kılavuzu saklayın.
- İlk kullanımdan önce, 5.956-249 numa-
ralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Kullanım kılavuzunun ve emniyet uyarı-
larının dikkate alınmaması halinde ci-
hazda hasar, kullanıcıda ve diğer kişi-
lerde tehlike oluşabilir.
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcı-
ya bildirin.
İçindekiler
Çevre koruma . . . . . . . . . . . . . TR
Tehlike kademeleri . . . . . . . . . TR
Kurallara uygun kullanım . . . . TR
Cihaz elemanları . . . . . . . . . . . TR
Cihazdaki semboller . . . . . . . . TR
Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . TR
İşletime alma. . . . . . . . . . . . . . TR
Kullanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . TR
Taşıma . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR
Depolama . . . . . . . . . . . . . . . . TR
Koruma ve Bakım . . . . . . . . . . TR
Arızalarda yardım . . . . . . . . . . TR
İmha edilmesi . . . . . . . . . . . . . TR
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR
Aksesuarlar ve yedek parçalar TR
AB uygunluk bildirisi . . . . . . . . TR
Teknik Bilgiler . . . . . . . . . . . . . TR
Çevre koruma
Ambalaj malzemeleri geri dö-
nüştürülebilir. Ambalaj malze-
melerini evinizin çöpüne atmak
yerine lütfen tekrar kullanılabile-
cekleri yerlere gönderin.
Eski cihazlarda, yeniden değer-
lendirme işlemine tabi tutulması
gereken değerli geri dönüşüm
malzemeleri bulunmaktadır.
Aküler, yağ ve benzeri maddeler
doğaya ulaşmamalıdır. Bu ne-
denle eski cihazları lütfen öngö-
rülen toplama sistemleri aracılı-
ğıyla imha edin.
İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabi-
leceğiniz adres:
www.kaercher.com/REACH
Tehlike kademeleri
TEHLIKE
Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme
neden olan direkt bir tehlike için.
UYARI
Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme
neden olabilecek olası tehlikeli bir durum
için.
TEDBIR
Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası
tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.
1
DIKKAT
1
Maddi hasarlara neden olabilecek olası
1
tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.
2
2
Kurallara uygun kullanım
2
- Bu süpürge, zemin ve duvar yüzeyleri-
3
nin ıslak ve kuru temizlenmesi için belir-
5
lenmiştir.
6
- Bu cihaz, sadece makine ve cihazlarda-
6
ki kuru, yanmayan ve sağlığa zararlı
6
tozların (EN 60 335-2-69'a göre toz sı-
7
nıfı M) süpürülmesi için uygundur. Sı-
8
nırlama: Ağaç talaşları hariç kanserojen
8
maddeler bu cihazla süpürülmemelidir.
8
- Bu cihaz, Örn; oteller, okullar, hastane-
9
ler, fabrikalar, mağazalar, bürolar ve ki-
10
ralık mağazalarda mesleki kullanım için
uygundur.
- 1
TR
131

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: