Download  Print this page

Ekspluatācijas Uzsākšana - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Tikai apmācīts personāls drīkst izman-
tot ierīci un vielas, kuras ar to paredzēts
uzsūkt, kā arī pielietot drošu metodi uz-
sūktā materiāla likvidēšanai.
– Šī ierīce satur veselībai kaitīgus putek-
ļus. Iztukšošanu un tehnisko apkopi, ie-
skaitot putekļu savācējmaisiņu likvidē-
šanu, drīkst veikt tikai kvalificēts perso-
nāls, kas valkā attiecīgu aizsargaprīko-
jumu.
– Aparātu nelietot, ja filtrēšanas sistēmai
trūkst kādas detaļas.
– Jāievēro piemērojamie drošības notei-
kumi, kas attiecas uz apstrādājamo ma-
teriālu.
Ekspluatācijas uzsākšana
Ierīci iespējams lietot 2 darbības režīmos:
1 Industriālā putekļu sūcēja režīms (kon-
taktligzda nav aizņemta)
2 Atputekļotāja režīms (kontaktligzda ir
aizņemta)
 Pieslēgt sūkšanas šļūteni un atkarībā
no darbības režīma aprīkot to ar iesūk-
šanas sprauslu vai pievienot ierīcei, no
kuras rodas putekļi.
BRĪDINĀJUMS
Sūkšanas procesa laikā nekad nedrīkst no-
ņemt plakanrievu filtru.
BRĪDINĀJUMS
Nesūkt bez filtrējošā elementa, jo citādi var
tikt bojāts sūkšanas motors un rasties
briesmas veselībai paaugstinātas smalku
putekļu izplūdes dēļ.
Signāltaure
Signāltaure atskan, ja gaisa plūsmas āt-
rums samazinās zem 20 m/s.
Norāde: Signāltaure reaģē uz pazeminātu
spiedienu.
 Pagriezt slēdzi atbilstoši pareizajam
sūkšanas šļūtenes diametram.
Antistatiskā sistēma
Pa sazemēto pieslēguma uzmavu tiek no-
vadīti statiskie lādiņi. Tādējādi ar strāvu va-
došiem piederumiem (opcija) tiek novērsta
dzirksteļu veidošanās un strāvas triecieni.
256
Sausā sūkšana
– Ierīce ir aprīkota ar flīsa filtra maisiņu ar
aizdares mēlīti, pasūt. Nr. 6.907-480.0
(5 gab.).
– Ierīce ir aprīkota ar atkritumu maisiņu ar
aizvelkamu aizdari, pasūt. Nr. 6.596-
886.0 (10 gab.).
Norāde: Izmantojot šo ierīci, iespējams uz-
sūkt visu veidu putekļus līdz putekļu klasei
M. Likumdošanā noteikts, ka jāizmanto pu-
tekļu savācējmaisiņš (pasūtījuma numuru
skatīt "Filtrēšanas sistēmas").
Norāde: Aparāts ir piemērots izmantošanai
kā industriālais putekļusūcējs un pārvieto-
jams atputekļotājs, lai uzsūktu sausus, ne-
degošus putekļus atbilstoši vispārējām ro-
bežvērtībām, kas ir lielākas vai vienādas ar
0,1 mg/m
.
3
– Sūcot smalkus putekļus, papildus jāiz-
manto flīsa filtra maisiņš, atkritumu mai-
siņš vai membrānas filtrs (papildpiede-
rums).
Flīsa filtra maisiņa ielikšana
Attēls
 Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
 Uzlikt flīsa filtra maisiņu.
 Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.
Atkritumu maisiņa ielikšana
Attēls
Norāde: Atkritumu maisiņa atvērumam jā-
būt pārvilktam pilnībā pāri sūcējcaurules
malai.
 Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
 Uzlieciet utilizācijas maisiņu.
 Uzlieciet utilizācijas maisiņu uz tvert-
nes.
 Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.
Membrānas filtra ielikšana
BĪSTAMI
Uzsūcot veselībai kaitīgus putekļus, mem-
brānas filtru nedrīkst izmantot.
Norādījums: Strādājot bez flīsa filtra maisi-
ņa/atkritumu maisiņa, var izmantot mem-
brānas filtru.
Attēls
 Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
– 3
LV

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: