Download  Print this page

Kasutuselevõtt - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Ärge kasutage seadet ilma täieliku filt-
reerimissüsteemita.
– Järgida tuleb kohaldatavaid ohutusees-
kirju, mis puudutavad käideldavaid ma-
terjale.
Kasutuselevõtt
Seade toetab kahte tööviisi:
1 tööstustolmu imemisrežiim (pistikupesa
katmata)
2 tolmust puhastamise režiim (pistikupe-
sa kaetud)
 Ühendage imitoru ja kinnitage see vas-
tavalt kasutusalale imemisdüüsi või tol-
mu tekitava seadme külge.
HOIATUS
Madalvoltfiltrit ei tohi imemisel kunagi ee-
maldada.
HOIATUS
Ärge imege ilma filtrielemendita, vastasel
juhul võib imemismootor viga saada ja
ohustada peene tolmu suurenenud välja-
pääsu tõttu tervist.
Helisignaal
Kui õhukiirus langeb alla 20 m/s, kõlab he-
lisignaal.
Märkus: Helisignaal reageerib alarõhule.
 Asetage pöördlüliti õigele imivooliku
ristlõikele.
Antistaatiline süsteem
Maandatud ühendustutside kaudu juhitak-
se ära staatilised laengud. Nii välditakse
sädemete tekkimist ja elektrilööke lisava-
rustusse kuuluvatelt elektrit juhtivatelt tarvi-
kutelt.
Kuivimemine
– Seadmel on lukustuslapatsiga fliisist
filtrikott, tell.-nr. 6.907-480.0 (5 tk).
– Seade on varustatud jäätmekotiga, mil-
lel on sulgemisriba, tellimisnr. 6.596-
886.0 (10 tk).
Märkus: Käesoleva seadmega on võimalik
imeda iga liiki tolmu kuni tolmuklassini M.
Tolmukoti kasutamine (tellimisnr. vt „Filtri-
süsteemid") on seadusega kindlaksmäära-
tud.
246
Märkus: Tööstusliku tolmuimejana sobib
seade muutuva kasutuskohaga käitamisel
tolmu imemiseks ja eemaldamiseks, kui
tolm on kuiv ega ole tuleohtlik ning selle
AGW-väärtused on suuremad või võrdsed
0,1 mg/m
.
3
– Peentolmu imemisel tuleb lisaks kasu-
tada fliisist filtrikotti, jäätmekotti või
membraanfiltrit (lisavarustus).
Fliisist filtrikoti paigaldamine
Joonis
 Avage imemispea lukk ja eemaldage
see.
 Pange fliisist filtrikott peale.
 Paigaldage imemispea ja lukustage
see.
Jäätmekoti paigaldamine
Joonis
Märkus: Jäätmekoti ava tuleb tõmmata
täielikult üle imitutsi eenduva osa.
 Avage imemispea lukk ja eemaldage
see.
 Pange jäätmekott kohale.
 Tõmmake jäätmekott mahutile.
 Paigaldage imemispea ja lukustage
see.
Membraanfiltri paigaldamine
OHT
Tervisele kahjulikku tolmu imedes ei tohi
kasutada membraanfiltrit.
Märkus: Kui masinat kasutatakse ilma flii-
sist filtrikotita/jäätmekotita, võib kasutada
membraanfiltrit.
Joonis
 Avage imemispea lukk ja eemaldage
see.
 Tõmmake membraanfilter (lisavarus-
tus) üle mahuti serva.
 Paigaldage imemispea ja lukustage
see.
– 3
ET

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: