Download  Print this page

Utilizarea - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Îndepărtarea filtrului membrană
Figura
 Deblocaţi capul de aspirare şi îndepăr-
taţi-l.
 Îndepărtaţi filtrul cu membrană.
 Puneţi capul de aspirare la loc şi blo-
caţi-l.
– Când aspiraţi murdărie umedă, scoateţi
întotdeauna sacul pentru murdărie (ac-
cesoriu special).
Golirea apei uzate
Figura
 Goliţi apa murdară prin furtunul de golire.
Generalităţi
– Dacă se aspiră murdărie umedă cu
duza pentru tapiţerie sau cea pentru
rosturi, respectiv dacă se aspiră în prin-
cipal apă dintr-un recipient, se reco-
mandă dezactivarea funcţiei „Curăţarea
automată a filtrului".
– Aparatul se opreşte automat la atinge-
rea nivelului maxim de lichid.
– În cazul lichidelor neconductoare (de
exemplu emulsii pentru găurire, ule-
iuri şi unsori) aparatul nu este oprit
când rezervorul este plin. Nivelul tre-
buie verificat tot timpul, iar rezervo-
rul golit la timp.
– După terminarea procesului de aspirare
umedă: Curăţaţi filtrul cu pliuri plate cu
sistemul de curăţare a acestuia. Cură-
ţaţi electrozii cu o perie. Curăţaţi rezer-
vorul cu o cârpă umedă şi lăsaţi-l să se
usuce.
Sistemul de prindere
Figura
Furtunul de aspirare este prevăzut cu un
sistem de prindere cu cleme. Toate acce-
soriile C-35/C-DN-35 pot fi prinse.
Pornirea aparatului
 Introduceţi ştecherul în priză.
 Porniţi aparatul de la întrerupătorul prin-
cipal.
Reglarea puterii de aspirare
 Reglaţi puterea de aspirare (min-max)
de la butonul rotativ.
Lucrul cu unelte electrice
PERICOL
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!
Priza este destinată numai pentru conecta-
rea directă a aparatelor electrice la aspira-
tor. Priza nu poate fi folosită în nici un alt
scop.
 Conectaţi priza uneltei electrice la aspi-
rator.
 Porniţi aparatul de la întrerupătorul prin-
cipal.
Lampa de control luminează, aspiratorul se
află în modul Standby (de aşteptare) (2).
Notă: Aspiratorul este pornit şi oprit auto-
mat cu aparatul electric.
Notă: Aspiratorul are la pornire o întârziere
de până la 0,5 secunde şi se opreşte cu un
decalaj de până la 15 secunde.
Notă: Datele pentru conectarea aparatelor
electrice pot fi consultate la Datele tehnice.
Figura
 Adaptaţi adaptorul uneltei la racordul
uneltei electrice.
Figura
 Îndepărtaţi cotul furtunului de aspirare.
 Montaţi adaptorul uneltei pe furtunul de
aspirare.
Figura
 Conectaţi adaptorul la unealta electrică.
Indicaţie: Diferitele secţiuni ale furtunului
de aspirare sunt necesare pentru a permite
o adaptare la secţiunile racordurilor apara-
telor de prelucrare.
 Reglaţi fluxul volumic minim de la co-
mutatorul rotativ pentru secţiunea furtu-
nului de aspirare.
Scala indică secţiunea furtunului de aspirare.
– 5
RO

Utilizarea

197

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: