Download  Print this page

Елементи на уреда; Символи на уреда; Указания за безопасност - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Елементи на уреда
1 Електроди
2 Маркуч за боклук
3 Изпускане на въздуха, работен въз-
дух
4 Блокировка на смукателната тръба
5 Навлизане на въздуха, въздух за ох-
лаждане на двигателя
6 Всмукателна глава
7 Резервоар за отпадъци
8 Присъединителна муфа
9 Скоба за водещата ролка
10 Водеща ролка
11 Всмукателен накрайник
12 Подова дюза
13 Всмукателна тръба
14 Въртящ прекъсвач за напречно сече-
ние на всмукателния маркуч
15 Кука на кабела
16 Капак на филтъра
17 Дръжка за носене
18 Плъзгаща скоба
19 Скала на напречни сечения на всму-
кателния маркуч
20 Коляно
21 Въртящ регулатор за мощност на
всмукване (мин-макс)
22 Контролна лампа
23 Контактна кутия
24 Автоматично почистване на филтъра
25 Главен ключ
26 Плосък филтър
27 Почистване на филтъра
28 Носач за подовата дюза
29 Изпускателен маркуч
30 Носач за всмукателни тръби
31 Носач за дюзата за фуги
32 Захранващ кабел
33 Типова табелка
234
Символи на уреда
M
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред съдър-
жа вредни за здравето прахове. Из-
празване и поддръжка, включително
отстраняването на торбите с прах,
могат да се предприемат само от
компетентни лица, които носят под-
хоящи лични защитни средства. Не
включвайте, преди да е инсталирана
цялата филтьрна система и да са
проверени функциите за контролира-
не на обемния поток.
PES
PTFE
Указания за безопасност
ОПАСНОСТ
– Ако отработения въздух се отвеж-
да обратно в помещението, то в
помещението трябва да е налична
степен за обмяна на въздух L. За да
се спазят необходимите гранични
стойности, връщащият се обра-
тно обемен поток може да възлиза
максимално на 50 % от обемния по-
ток на пресен въздух (обем на поме-
щението V
въздух L
W
тия по проветряване важи: L
– 2
BG
!
Плосък филтър
№ за поръч-
6.904-367.0
ка
Плосък филтър (PES)
№ за поръч-
6.904-360.0
ка
Плосък филтър (PTFE)
№ за поръч-
6.907-455.0
ка
Торбичка за събиране
№ за поръч-
6.596-886.0
ка
x степен на обмяна на
R
) Без особени мероприя-
M
=1ч
.
–1
W

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: