Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 49

Hide thumbs

Advertisement

Lees vóór het eerste gebruik
van uw apparaat deze originele
gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk
en bewaar hem voor later gebruik of voor
een latere eigenaar.
- Voor de eerste inbedrijfstelling veilig-
heidsinstructies nr. 5.956-249 in elk ge-
val lezen!
- Bij veronachtzaming van de gebruiks-
aanwijzing en de veiligheidsaanwijzin-
gen kan schade aan het apparaat ont-
staan, en gevaar voor gebruikers en an-
dere personen.
- Bij transportschade onmiddellijk de
handelaar op de hoogte brengen.
Inhoudsopgave
Zorg voor het milieu . . . . . . . . NL
Gevarenniveaus . . . . . . . . . . . NL
Reglementair gebruik . . . . . . . NL
Apparaat-elementen . . . . . . . . NL
Veiligheidsinstructies. . . . . . . . NL
Inbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . NL
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Vervoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Opslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . NL
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . NL
Afvalverwijdering. . . . . . . . . . . NL
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . NL
Technische gegevens . . . . . . . NL
Zorg voor het milieu
Het verpakkingsmateriaal is her-
bruikbaar. Deponeer het verpak-
kingsmateriaal niet bij het huis-
houdelijk afval, maar bied het
aan voor hergebruik.
Onbruikbaar geworden appara-
ten bevatten waardevolle mate-
rialen die geschikt zijn voor her-
gebruik. Lever de apparaten
daarom in bij een inzamelpunt
voor herbruikbare materialen.
Batterijen, olie en dergelijke stof-
fen mogen niet in het milieu be-
landen. Verwijder overbodig ge-
worden apparatuur daarom via
geschikte inzamelpunten.
Aanwijzingen betreffende de inhouds-
stoffen (REACH)
Huidige informatie over de inhoudsstoffen
vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH
Gevarenniveaus
1
1
GEVAAR
1
Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat
2
leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichame-
2
lijke letsels.
2
WAARSCHUWING
3
Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die
5
zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs do-
6
delijke lichamelijke letsels.
6
VOORZICHTIG
6
Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situ-
7
atie die tot lichte verwondingen kan leiden.
8
LET OP
8
Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke
situatie die tot materiële schade kan leiden.
9
Reglementair gebruik
9
10
- Deze zuiger is voor het natte en droge
reinigen van vloer- en muuroppervlak-
ken bestemd.
- Het apparaat is geschikt voor het opzui-
gen van droge, brandbare, schadelijke
stoffen op machines en apparaten met
stofklasse M conform EN 60 335-2-69.
Beperking: Er mogen geen kankerver-
wekkende stoffen, behalve houtspaan-
ders, opgezogen worden.
- Dit apparaat is geschikt voor industrieel
gebruik, zoals bijvoorbeeld in hotels,
scholen, ziekenhuizen, fabrieken, win-
kels, kantoorgebouwen en verhuurkanto-
ren.
- 1
NL
49

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: