Download  Print this page

Aggregatelement; Symboler På Aggregatet; Säkerhetsanvisningar - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Aggregatelement

1 Elektroder
2 Sugslang
3 Luftutströmning, arbetsluft
4 Spärr av sughuvud
5 Luftinströmning, motorkylluft
6 Sughuvud
7 Smutsbehållare
8 Anslutningsmuff
9 Styrhjulsbygel
10 Styrrulle
11 Sugfästen
12 Golvmunstycke
13 Sugrör
14 Vridknapp för slugslangsdiameter
15 Kabelkrok
16 Filterskydd
17 Bärhandtag
18 Skjuthandtag
19 Sugslangstvärsnittets skala
20 Krök
21 Vridreglage för sugeffekt (min-max)
22 Kontrollampa
23 Nätuttag
24 Automatisk filterrengöring
25 Huvudströmbrytare
26 Plattfilter
27 Filterrengöring
28 Fäste till golvmunstycke
29 Tömningsslang
30 Fäste till sugrör
31 Fäste till fogmunstycke
32 Nätkabel
33 Typskylt
100
Symboler på aggregatet
M
VARNING: Denna maskin innehåller häl-
sovådligt damm. Tömning och skötsel inkl
demontering av dammpåsen får endast
göras av särskilt utbildad personal med
Iämplig skyddsklädsel. Koppla ej till innan
hela filtersystemet är installerat och volym-
strömskontrollens funktion kontrollerats.
PES
PTFE
Säkerhetsanvisningar
FARA
– När frånluften inte leds ut utomhus,
måste inomhusbanan ha en tillräcklig
luftutbyteshastighet L. För att upprätt-
hålla föreskrivna gränsvärden får den
tillbakaledda volymströmmen uppgå till
maximalt 50 % av friskluftvolymsström-
men (rumsvolym V
het L
). Utan särskilda ventilationsåt-
W
gärder gäller: L
– Endast för uppgiften utbildad personal
får använda aggregatet och de sub-
stanser för vilka det är avsett; detta gäl-
ler även hanteringen av uppsamlade
substanser.
– 2
SV
!
Plattfilter
Beställ-
6.904-367.0
ningsnr.
Plattfilter (PES)
Beställ-
6.904-360.0
ningsnr.
Plattfilter (PTFE)
Beställ-
6.907-455.0
ningsnr.
Avfallspåse
Beställ-
6.596-886.0
ningsnr.
x luftutbyteshastig-
R
=1h
.
–1
W
M

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: