Download  Print this page

Transport; Skladiščenje; Nega In Vzdrževanje - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Transport

PREVIDNOST
Nevarnost poškodbe in škode! Pri transpor-
tu upoštevajte težo naprave.
 Za zapiranje sesalnega priključka glejte
mokro sesanje.
 Sesalno cev s talno šobo vzemite iz dr-
žala. Napravo nosite tako, da jo primete
za nosilni ročaj in sesalno cev, ne za
potisno streme.
 Pri transportu v vozilih napravo zavaruj-
te proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z
vsakokratnimi veljavnimi smernicami.
Skladiščenje
PREVIDNOST
Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranje-
vanju upoštevajte težo naprave.
Ta naprava se sme shraniti le v notranjih
prostorih.
Nega in vzdrževanje
NEVARNOST
Pred vsemi deli na napravi, izklopite napra-
vo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Stroji za odstranjevanje prahu so varnostne
naprave za preprečevanje ali odsranjeva-
nje nevarnosti v smislu BGV A1.
– Za vzdrževanje s strani uporabnika se
mora naprava razstaviti, očistiti in vzdr-
ževati, kolikor je to izvedljivo, ne da se
pri tem vzdrževalno osebje in druge
osebe izpostavljajo nevarnosti. Ustre-
zni previdnostni ukrepi vključujejo raz-
strupitev pred razstavljanjem naprave.
Poskrbite za lokalno filtrirano obvezno
prezračevanje na mestu razstavljanja
naprave, čiščenje vzdrževalne površine
in ustrezno zaščito osebja.
– Zunanjost naprave se mora razstrupiti s
sesanjem in brisanjem, ali obdelati s te-
snilnimi sredstvi preden se odstrani iz
nevarnega območja. Vse dele naprave
je treba šteti kot onesnažene, ko se jih
odstrani iz nevarnega območja. Za pre-
prečevanje širjenja prahu je potrebno
podvzeti ustrezne ukrepe.
178
– Pri izvajanju vzdrževalnih del in popravil
je potrebno zavreči vse onesnažene
predmete, ki jih ni mogoče zadovoljivo
očistiti. Takšne predmete je treba od-
straniti v neprepustnih vrečkah v skladu
z veljavnimi predpisi za odstranjevanje
tovrstnih odpadkov.
– Sesalno odpritino je pri transportu in
vzdrževanju naprave potrebno zapreti s
priključno objemko.
OPOZORILO
Varnostne priprave za preprečevanje ne-
varnosti je potrebno redno vzdrževati To
pomeni, da mora proizvajalec ali podučena
oseba najmanj enkrat letno preveriti varno-
stno tehnično brezhibno delovanje priprav,
npr. tesnjenje aparata, poškodbe filtra, de-
lovanje kontrolnih priprav.
POZOR
Nevarnost poškodb! Za čiščenje ne upora-
bljajte negovalnih sredstev, ki vsebujejo si-
likon.
– Enostavna vzdrževalna in čistilna dela
lahko izvedete sami.
– Površinonaprave in notranjost posode
je treba redno čistiti z vlažno krpo.
NEVARNOST
Nevarnost zaradi prahu, škodljivega za
zdravje. Pri vzdrževalnih delih (npr. zame-
njavi filtra) nosite zaščitno dihalno masko
P2 ali oblačila višje kakovosti in za enkra-
tno uporabo.
Zamenjava ploskega nagubanega
 Odprite pokrov filtra.
 Izvlecite ploski nagubani filter.
 Rabljeni ploski nagubani filter odstrani-
te v hermetično zaprti vrečki v skladu z
zakonskimi določili.
 Odstranite umazanijo, ki se je nabrala
na strani za čisti zrak.
 Vstavite nov ploski nagubani filter.
 Zaprite pokrov filtra, ki se mora slišno
zaskočiti.
– 6
SL
filtra

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: