Download  Print this page

Stupne Nebezpečenstva; Používanie Výrobku V Súlade S Jeho Určením - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Pred prvým použitím vášho za-
riadenia si prečítajte tento pô-
vodný návod na použitie, konajte podľa
neho a uschovajte ho pre neskoršie použi-
tie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.
- Pred prvým uvedením do prevádzky si
bezpodmienečne musíte prečítat' bez-
pečnostné pokyny č. 5.956-249!
- Nedodržiavanie pokynov návodu na ob-
sluhu a bezpečnostných pokynov môže
spôsobit' škody na zariadení a nebez-
pečenstvo pre obsluhu ako aj iné oso-
by.
- V prípade poškodenia pri preprave ih-
neď o tom informujte predajcu.
Obsah
Ochrana životného prostredia. SK
Prvky prístroja . . . . . . . . . . . . . SK
Symboly na prístroji . . . . . . . . SK
Bezpečnostné pokyny. . . . . . . SK
Obsluha. . . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Uskladnenie . . . . . . . . . . . . . . SK
Starostlivosť a údržba . . . . . . . SK
Pomoc pri poruchách . . . . . . . SK
Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Príslušenstvo a náhradné diely SK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK
Technické údaje . . . . . . . . . . . SK
Ochrana životného prostredia
Obalové materiály sú recyklova-
teľné. Obalové materiály láska-
vo nevyhadzujte do komunálne-
ho odpadu, ale odovzdajte ich
do zberne druhotných surovín.
Vyradené prístroje obsahujú
hodnotné recyklovateľné látky,
ktoré by sa mali opät' zužitkovat'.
Do životného prostredia sa ne-
smú dostat' batérie, olej a iné
podobné látky. Staré zariadenia
preto láskavo odovzdajte do
vhodnej zberne odpadových su-
rovín.
Pokyny k zloženiu (REACH)
Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH

Stupne nebezpečenstva

NEBEZPEČENSTVO
Pri bezprostredne hroziacom nebezpečen-
stve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo
1
smrť.
1
VÝSTRAHA
V prípade nebezpečnej situácie by mohla
1
viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
2
UPOZORNENIE
2
Upozornenie na možnú nebezpečnú situ-
2
áciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zrane-
3
niam.
5
POZOR
6
pozornenie na možnú nebezpečnú situ-
6
áciu, ktorá by mohla viesť k vecným ško-
6
dám.
8
Používanie výrobku v súlade
8
s jeho určením
9
9
- Tento vysávač je určený na mokré a su-
ché vysávanie podláh a stien.
9
- Prístroj je určený na odsávanie su-
10
chých, nehorľavých prachov škodlivých
pre zdravie zo strojov a prístrojov; trie-
da prachu M vhodná podľa EN 60 335-
2-69. Obmedzenie: Nie je povolené vy-
sávať rakovinotvorné látky, okrem dre-
vených triesok.
- Tento spotrebič je vhodný na priemy-
selné použitie, napr. v hoteloch, ško-
lách, nemocniciach, továrňach, obcho-
doch, kanceláriách a pre požičovne.
- 1
SK
203

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: