Download  Print this page

Használat - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Áramot nem vezető folyadék esetén
(például fúróemulzió, olajok és zsí-
rok) a készülék megtelt tartály ese-
tén nem kapcsol ki. Mindig ellenőriz-
ni kell a telítettségi szintet, és a tar-
tályt időben ki kell üríteni.
– A nedves porszívózás befejezése után:
A lapos harmonika szűrőt a szűrőtisztí-
tóval tisztítsa le. Az elektródokat kefé-
vel tisztítsa meg. A tartályt nedves
ronggyal tisztítsa ki és szárítsa meg.
Clip-csatlakozás
Ábra
A szívótömlő bilincsrendszerrel van felsze-
relve. Valamennyi C-35/C DN-35 tartozék
csatlakoztatható.
Használat
A készülék bekapcsolása
 Dugja be a hálózati csatlakozót.
 A készüléket a főkapcsolón keresztül
bekapcsolni.
Szívóteljesítmény beállítása
 A szívóteljesítményt (min-max) a for-
gatható szabályozóval állítsa be.
Munka elektromos szerszámokkal
VESZÉLY
Sérülés- és rongálódásveszély! A dugalj
csak az elektromos szerszámok porszívó-
hoz való közvetlen csatlakoztatására szol-
gál. A dugalj bármilyen más használata
nem megengedett.
 Dugja be az elektromos szerszám háló-
zati dugóját a porszívóba.
 A készüléket a főkapcsolón keresztül
bekapcsolni.
A jelzőlámpa világít, a porszívó készenléti
módban van.
Megjegyzés: A porszívó automatikusan az
elektromos szerszámmal együtt kapcsoló-
dik be és ki.
Megjegyzés: A porszívónak
0,5 másodperces indulási késleltetése, és
15 másodperces utánjárási ideje van.
Megjegyzés: Az elektromos szerszámok
teljesítmény felvétele, lásd Műszaki ada-
tok.
Ábra
 Igazítsa a szerszám adaptert az elekt-
romos szerszám csatlakozójához.
Ábra
 Távolítsa el a könyökcsövet a szívócső-
ről.
 Szerelje fel a szerszám adaptert a szí-
vócsőre.
Ábra
 Csatlakoztassa a szerszám adaptert az
elektromos szerszámhoz.
Megjegyzés: A szívótömlő különböző ke-
resztmetszeteire azért van szükség, hogy
igazodni lehessen a megmunkáló készülé-
kek csatlakozási keresztmetszeteihez.
 A szívótömlő átmérőjének minimális
térfogatáramát a forgókapcsolón beállí-
tani.
A skála a szívótömlő keresztmetszetét mu-
tatja.
Megjegyzés: Ha a készüléket mozgatható
portalanító készülékként kívánjuk üzemel-
tetni (ilyenkor a megmunkáló készüléket
csatlakoztatni kell a szívókészüléken), a
beépített üzemfigyelőt a csatlakoztatott
megmunkáló készülékhez (porkeltő forrás-
hoz) kell igazítani. Ez azt jelenti, hogy a fel-
használónak figyelmeztetést kell kapnia,
amikor a szívás a minimálisan szükséges
20 m/s térfogatáram érték alá esik.
Automatikus szűrő letisztítás
A készülék újfajta szűrőletisztítással ren-
delkezik, ez különösen finom por esetén
hatékony. Eközben az összehajtható szűrő
minden 15 másodpercben léglökés által
automatikusan tisztul (pulzáló zaj).
Megjegyzés: Az automatikus szűrőletisztí-
tás gyárilag be van kapcsolva.
Megjegyzés: Az automatikus szűrőletisztí-
tás be-/kikapcsolása csak bekapcsolt ké-
szülék esetén lehetséges.
– 5
HU
157

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: