Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 99

Hide thumbs

Advertisement

Läs bruksanvisning i original
innan aggregatet används första
gången, följ anvisningarna och spara drifts-
anvisningen för framtida behov, eller för
nästa ägare.
- Före första ibruktagning måste Säker-
hetsanvisningar nr. 5.956-249 läsas!
- Om bruksanvisningen och säkerhets-
anvisningarna inte följs kan apparaten
skadas och faror uppstå för användaren
och andra personer.
- Informera inköpsstället omgående vid
transportskador.
Innehållsförteckning
Miljöskydd . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Risknivåer . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Ändamålsenlig användning. . . SV
Aggregatelement. . . . . . . . . . . SV
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . SV
Idrifttagning . . . . . . . . . . . . . . . SV
Handhavande . . . . . . . . . . . . . SV
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Förvaring. . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Skötsel och underhåll . . . . . . . SV
Avfallshantering. . . . . . . . . . . . SV
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . SV
Emballagematerialen kan åter-
vinnas. Kasta inte emballaget i
hushållssoporna utan lämna det
till återvinning.
Kasserade apparater innehåller
återvinningsbart material som
bör gå till återvinning. Batterier,
olja och liknande ämnen får inte
komma ut i miljön. Överlämna
skrotade aggregat till ett lämpligt
återvinningssystem.
Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns
1
på:
1
www.kaercher.com/REACH
1
2
2
FARA
2
För en omedelbart överhängande fara som
3
kan leda till svåra skador eller döden.
5
VARNING
6
För en möjlig farlig situation som kan leda
6
till svåra skador eller döden.
6
FÖRSIKTIGHET
7
Varnar om en möjligen farlig situation som
8
kan leda till lättare personskador.
8
OBSERVERA
8
Varnar om en möjligen farlig situation som
kan leda till materiella skador.
9
Ändamålsenlig användning
10
- Maskinen är avsedd att användas till
våt och torr rengöring av golv- och
väggytor.
- Apparaten är lämplig för bortsugning av
torrra, ej brännbara, hälsovådliga stoft
på maskiner och utrustningar; stoftklass
M enligt EN 60 335-2-69. Begränsning:
Inga cancerframkallande substanser,
förutom trädamm, får sugas upp.
- Denna maskin är lämpad för yrkesmäs-
sig användning, t.ex. på hotell, i skolor,
på sjukhus och fabriker, i butiker, på
kontor och av uthyrningsfirmor.
- 1
SV
Miljöskydd
Risknivåer
99

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: