Download  Print this page

Zagon - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Ta naprava vsebuje prah, ki je škodljiv
za zdravje. Postopke praznjenja in
vzdrževanja, vključno z odstranitvijo
zbiralnika za prah, smejo izvajati le stro-
kovnjaki, ki nosijo ustrezno zaščitno
opremo.
– Naprave ne uporabljajte brez popolne-
ga filtrirnega sistema.
– Upoštevati se morajo uporabni varno-
stni predpisi za materiale, ki jih želite
obdelati.

Zagon

Naprava dovoljuje 2 načina obratovanja:
1 obratovanje kot industrijski sesalnik
(vtičnica ni rezervirana)
2 obratovanje kot odprašilo (vtičnica re-
zervirana)
 Priključite gibko sesalno cev in jo odvi-
sno od načina obratovanja opremite s
sesalno šobo ali priključite na napravo
za ustvarjanje prahu.
OPOZORILO
Pri sesanju se ploskega nagubanega filtra
nikoli ne sme odstraniti.
OPOZORILO
Ne sesajte brez filtrskega elementa, ker se
v nasprotnem primeru lahko poškoduje se-
salni motor in pride do ogrožanja zdravja
zaradi povečanega izhajanja drobnega
prahu.
Hupa
Hupa zadoni, če se hitrost zraka spusti pod
20 m/s.
Opozorilo: Hupa reagira na podtlak.
 Vrtljivo stikalo namestite na pravilen
prerez gibke sesalne cevi.
Anti statik sistem
Preko ozemljenega priključnega nastavka
se odvajajo statični naboji. Tako se prepre-
či tvorba isker in električni udari na električ-
no prevodnem priboru (opcija).
– Naprava je opremljena s flis filtrsko
vrečko z zapiralno vezico, naročniška
št. 6.907-480.0 (5 kosov).
– Naprava je opremljena z vrečko za od-
padke z zapiralnimi trakovi, naročniška
št. 6.596-886.0 (10 kosov).
Opozorilo: S to napravo se lahko vsesava-
jo vse vrste prahu do razreda M. Uporaba
vrečke za zbiranje prahu (za naročniško št.
glejte filtrske sisteme) je zakonsko predpi-
sana.
Napotek: Naprava je kot industrijski sesal-
nik primerna za sesanje ter kot odpraševal-
nik za delovanje na različnih lokacijah za
sesanje suhega, negorljivega prahu z mej-
nimi vrednostmi za delovno mesto, večjimi
ali enakimi 0,1 mg/m
– Pri sesanju drobnega prahu je treba do-
datno uporabiti filtrsko vrečko iz kopre-
ne, vrečko za odpadke ali membranski
filter (posebni pribor).
Vstavljanje flis filtrske vrečke
Slika
 Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
 Nataknite flis filtrsko vrečko.
 Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.
Vstavljanje vrečke za odpadke
Slika
Opozorilo: Odprtina vrečke za odpadke
mora biti popolnoma potegnjena čez nasta-
vek sesalnega nastavka.
 Deblokirajte in snemite sesalno glavo.
 Nataknite vrečko za odpadke.
 Vrečko za odpadke poveznite čez po-
sodo.
 Namestite sesalno glavo in jo blokirajte.
Vgradnja membranskega filtra
NEVARNOST
Pri sesanju zdravju škodljivega prahu se
membranskega filtra ne spe uporabiti.
Napotek: Pri obratovanju brez flis filtrske
vrečke/vrečke za odpadke se lahko uporabi
membranski filter.
– 3
SL
Suho sesanje
.
3
175

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: