Download  Print this page

Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Przed pierwszym użyciem urzą-
dzenia należy przeczytać orygi-
nalną instrukcję obsługi, postępować we-
dług jej wskazań i zachować ją do później-
szego wykorzystania lub dla następnego
użytkownika.
- Przed pierwszym uruchomieniem nale-
ży koniecznie przeczytać zasady bez-
pieczeństwa nr 5.956-249!
- Nieprzestrzeganie wskazówek zawar-
tych w niniejszej instrukcji obsługi i
wskazówek bezpieczeństwa może pro-
wadzić do uszkodzenia urządzenia
oraz sytuacji niebezpiecznych dla ob-
sługującego lub innych osób.
- Ewentualne uszkodzenia transportowe
należy niezwłocznie zgłosić sprzedaw-
cy.
Spis treści
Ochrona środowiska . . . . . . . . PL
Stopnie zagrożenia . . . . . . . . . PL
Elementy urządzenia . . . . . . . PL
Uruchamianie . . . . . . . . . . . . . PL
Obsługa. . . . . . . . . . . . . . . . . . PL
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . PL
Przechowywanie . . . . . . . . . . . PL
Usuwanie usterek . . . . . . . . . . PL
Utylizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . PL
Gwarancja. . . . . . . . . . . . . . . . PL
Dane techniczne . . . . . . . . . . . PL
Ochrona środowiska
Materiał, z którego wykonano
opakowanie nadaje się do po-
wtórnego przetworzenia. Prosi-
my nie wyrzucać opakowania do
śmieci z gospodarstw domo-
wych, lecz oddać do recyklingu.
Zużyte urządzenia zawierają
cenne surowce wtórne, które po-
winny być oddawane do utyliza-
cji. Akumulatory, olej i tym po-
dobne substancje nie powinny
przedostać się do środowiska
naturalnego. Prosimy o utyliza-
cję starych urządzeń w odpo-
wiednich placówkach zbierają-
cych surowce wtórne.
Wskazówki dotyczące składników (RE-
ACH)
Aktualne informacje dotyczące składników
znajdują się pod:
www.kaercher.com/REACH
Stopnie zagrożenia
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie,
prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub
1
do śmierci.
1
OSTRZEŻENIE
Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej
1
sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich
2
obrażeń ciała lub śmierci.
2
OSTROŻNIE
2
Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej
3
sytuacji, która może prowadzić do lekkich
5
zranień.
6
UWAGA
6
Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej
6
sytuacji, która może prowadzić do szkód
8
materialnych.
9
Użytkowanie zgodne z
9
przeznaczeniem
9
- Odkurza przeznaczony jest do czysz-
9
czenia na mokro i na sucho powierzchni
10
podłóg i ścian.
- Urządzenie nadaje się do odkurzania
suchych, niepalnych i szkodliwych dla
zdrowia pyłów z maszyn i urządzeń;
klasa pyłów M wg EN 60 335-2-69.
Ograniczenie: Zabronione jest zasysa-
nie substancji rakotwórczych, z wyjąt-
kiem wiórów drzewnych.
- 1
PL
183

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: