Download  Print this page

Transport; Opbevaring; Pleje Og Vedligeholdelse - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Transport

FORSIGTIG
Fare for person- og materialeskader! Hold
øje med maskinens vægt ved transporten.
 Luk sugetilslutningen, se vådsugning.
 Fjern sugerøret med gulvdysen fra hol-
deren. Hold maskinen fast på håndta-
get og sugerøret hvis den skal løftes,
ikke på skubbebøjlen.
 Ved transport i biler skal renseren fast-
spændes i.h.t. gældende love.

Opbevaring

FORSIGTIG
Fare for person- og materialeskader! Hold
øje med maskinens vægt ved opbevaring.
Denne maskine må kun opbevares inden-
dørs.

Pleje og vedligeholdelse

FARE
Træk netstikket og afbryd maskinen inden
der arbejdes på maskinen.
Støvfjernende maskiner er sikkerhedsan-
ordninger til forebyggelse eller afhjælpning
af farer iht. gældende sikkerhedskrav.
– Brugerens vedligeholdelse kræver, at
apparatet skilles ad, rengøres og vedli-
geholdes, såfremt dette er muligt uden,
at der opstår fare for servicepersonalet
og andre personer. Passende forsigtig-
hedstiltag omfatter afgiftning inden af-
monteringen. Sørg for, at etablere lokalt
filtreret tvangsudluftning på det sted,
hvor apparatet skilles ad. Sørg endvide-
re for at rengøre vedligeholdelsesfla-
den, og at personalet er udstyret med
passende beskyttelsesudstyr.
– Apparatets yderside skal afgiftes ved
støvsugning og tørres af eller behand-
les med tætningsmiddel, før det tages
ud af det farlige område. Alle dele af ap-
paratet skal behandles som værende
forurenet, når de tages ud af det farlige
område. Egnede foranstaltninger skal
foretages for at undgå en fordeling af
støv.
– Når der udføres service- og reparati-
onsarbejder skal alle forurenede gen-
stande, der ikke kan rengøres tilfreds-
stillende, smides væk. Sådanne gen-
stande skal bortskaffes i støvtæt lukke-
de poser iht. til de gældende
bestemmelser for bortskaffelse af så-
dant affald.
– Luk sugeåbningen med en tilslutnings-
muffe ved transport og vedligeholdelse
af apparatet.
ADVARSEL
Sikkerhedsindretninger til prævenstion af
farer, skal vedligeholdes i regelmæssige in-
tervaller. Dvs., kontrolleres mindst en gang
om året af producenten eller en trænet per-
son med hensyn til alle sikkerhedstekniske
funktioner, f.eks. apparatets tæthed, ska-
der på filteret, funktion af kontrolindretnin-
ger.
BEMÆRK
Risiko for beskadigelse! Brug ikke silikone-
holdige rengøringsmidler til rengøringen.
– Enkle vedligeholdelsesarbejder kan De
selv udføre.
– Apparatets overflade og indersiden af
beholderen bør jævnligt rengøres med
en fugtig klud.
FARE
Risiko på grund af sundhedsfarligt støv.
Ved vedligeholdelsesarbejder (f.eks. filter-
skift) skal de altid bruges en beskyttelses-
maske P2 eller højere og engangsbeklæd-
ning.
Udskiftning af det flade foldefilter
 Åbn filterafdækningen.
 Fjern det flade foldefilter.
 Det udtjente filterelement skal bortskaf-
fes i en støvtæt lukket pose iht. de gæl-
dende bestemmelser.
 Fjern evt. snavs på renluftsiden.
 Sæt et nyt fladt foldefilter i.
 Luk filterafdækningen. Den skal gå hør-
bart i indgreb.
– 6
DA
85

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: