Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 209

Hide thumbs

Advertisement

VÝSTRAHA
U bezpečnostných zariadení pre zabráne-
nie a odstránenie nebezpečia sa musí pra-
videlne prevádzat´ údržba. To znamená, že
minimálne raz ročne musí výrobca, alebo
ím poverená osoba skontrolovať, či prístroj
z bezpečnostne-technického hladiska fun-
guje bez porúch, napr. skontrolovat´ utes-
nenie prístroja, poškodenie filtra, funkcie
kontrolných zariadení.
POZOR
Nebezpečenstvo poškodenia! Nepoužívaj-
te na čistenie žiadne prostriedky s obsa-
hom silikónu.
– Jednoduchú údržbu a starostlivosť mô-
žete vykonávať aj svojpomocne.
– Povrch zariadenia a vnútorný povrch
nádoby sa musia pravidelne čistiť vlh-
kou handričkou.
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo zdraviu škodlivého pra-
chu. Pri údržbe (napr. výmene filtra) použí-
vajte ochrannú dýchaciu masku triedy P2
alebo vyššej a odev na jednorazové použi-
tie.
Výmena plochého skladaného filtra
 Otvorte kryt filtra.
 Vyberte plochý skladací filter.
 Použitý plochý skladací filter odovzdaj-
te na likvidáciu v prachotesne uzavre-
tom vrecku, v súlade so zákonnými po-
žiadavkami.
 Odstráňte usadené nečistoty na strane
čistého vzduchu.
 Nasaďte nový plochý skladací filter.
 Zatvorte kryt filtra, musí zaskočiť s
cvaknutím.
Výmena vrecka s látkovým filtrom/
vrecka na odpad
Uzavrite vysávaciu prípojku
Obrázok
 Uzavrite vysávaciu prípojku, pozrí mok-
ré vysávanie.
Výmena vrecka s látkovým filtrom
Obrázok
 Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
 Vytiahnite vrecko s látkovým filtrom
smerom dozadu.
 Zaklapnite uzatvárací posúvač a tesne
uzavrite vrecko s textilným filtrom.
 Použité vrecko s látkovým filtrom zlikvi-
dujte v prachotesne uzavretom vrecku v
súlade so zákonnými požiadavkami.
 Nasuňte nové vrecko s látkovým filtrom.
 Nasaďte a zaistite saciu hlavicu.
Vymeňte vrecko na odstránenie prachu
Obrázok
 Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
 Vyhrňte vrecko na zber prachu.
 Vytiahnite otvor vrecka na zber prachu
cez vysávacie hrdlo smerom dozadu.
 Vrecko na zber prachu s uzatváracím
pásikom pod otvorom tesne uzavrite.
 Vyberte vrecko na odstránenie prachu.
 Vrecko na zber prachu zlikvidujte podľa
platných zákonných predpisov.
 Nasuňte nové vrecko na odstránenie
prachu.
 Odoberateľné vrecko nasaďte na nádo-
bu.
 Nasaďte a zaistite saciu hlavicu.
Výmena membránového filtra
Obrázok
 Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
 Odstráňte membránový filter.
 Nový membránový filter natiahnite pod
okraj nádoby.
 Nasaďte a zaistite saciu hlavicu.
Čistenie elektród
 Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
 Elektródy musíte vyčistiť kefkou.
 Nasaďte a zaistite saciu hlavicu.
– 7
SK
209

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: