Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 257

Hide thumbs

Advertisement

 Pārvelciet membrānas filtru (papildpie-
derums) pāri tvertnes malai.
 Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.
Pāreja no mitrās uz sauso sūkšanu
IEVĒRĪBAI
No mitrās sūkšanas pārejot uz sauso
sūkšanu, jāievēro sekojošais:
Uzsūcot sausus putekļus, kad filtra ele-
ments ir mitrs, filtrs tiek nosprostots un tā-
dējādi var kļūt nelietojams.
 Slapjš filtrs pirms lietošanas ir jānomai-
na pret jaunu.
 Nepieciešamības gadījumā nomainīt
filtru, kā tas ir aprakstīts sadaļā "Kopša-
na un tehniskā apkope''.
Norāde: Ilgstošas mitrās sūkšanas gadīju-
mā ieteicams izmantot PES plakani salocī-
to filtru (skatīt filtrēšanas sistēmas).
Mitrā sūkšana
BĪSTAMI
Mitrās sūkšanas laikā nedrīkt uzsūkt vese-
lībai kaitīgus putekļus.
Gumijas mēlīšu pielikšana
Attēls
 Demontējiet suku strēmeles.
 Iemontējiet gumijas mēlītes.
Norāde: gumijas mēlīšu rievotajai malai jā-
būt vērstai uz ārpusi.
Sūkšanas pieslēguma noslēgšana
Attēls
 Savienotājuzmava precīzi jāievieto sūk-
šanas pieslēgumā.
 Iebīdīt savienotājuzmavu līdz galam.
Flīsa filtra maisiņa izņemšana
Attēls
 Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
 Izņemt flīsa filtra maisiņu virzienā uz
aizmuguri.
 Ielociet aizdares mēlīti un cieši noslē-
dziet flīsa filtra maisiņu.
 Izlietoto flīsa filtra maisiņu ievietot pu-
tekļu necaurlaidīgā noslēgtā maisā un
utilizēt atbilstoši likumā noteiktajām pra-
sībām.
 Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.
– Uzsūcot slapjus netīrumus, flīsa filtra
maisiņš ir vienmēr jāizņem.
Atkritumu maisiņa izņemšana
Attēls
 Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
 Pabīdiet atkritumu maisiņu uz augšu.
 Izvelciet atkritumu maisiņa atvērumu
pāri sūcējcaurulei virzienā uz aizmugu-
ri.
 Cieši noslēdziet atkritumu maisiņu ar
auklām zem atvēruma.
 Izņemiet atkritumu maisiņu.
 Utilizējiet atkritumu maisiņu saskaņā ar
likumu noteikumiem.
 Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.
– Uzsūcot slapjus netīrumus, atkritumu
maisiņš vienmēr ir jāizņem.
Membrānas filtra izņemšana
Attēls
 Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
 Izņemiet membrānas filtru.
 Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.
– Uzsūcot slapjus netīrumus, membrā-
nas filtrs (papildpiederums) vienmēr ir
jāizņem.
Netīrā ūdens izlaišana
Attēls
 Izlejiet netīro ūdeni pa noteces šļūteni.
Vispārīgā informācija
– Uzsūcot slapjus netīrumus ar sprauslu
mīkstu mēbeļu tīrīšanai vai spraugu tīrī-
šanai vai, ja no kāda trauka tiek uzsūkts
lielākoties ūdens, ieteicams atslēgt "Au-
tomātisko filtra tīrīšanas" funkciju.
– Sasniedzot maksimālo šķidruma līme-
ni, aparāts automātiski atslēdzas.
– Strāvu nevadošu šķidrumu gadījumā
(piemēram, bora emulsija, eļļa un
tauki) aparāts, piepildoties tvertnei,
netiek atslēgts. Pastāvīgi jāpārbauda
piepildījuma līmenis un savlaicīgi jā-
iztukšo tvertne.
– Pēc mitrās sūkšanas: plakani salocīto
filtru iztīrīt ar filtra tīrīšanas sistēmu. Ar
suku notīrīt elektrodus. Tvertni iztīrīt ar
mitru lupatiņu un izžāvēt.
– 4
LV
257

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: