Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 83

Hide thumbs

Advertisement

Skift fra våd- til tørsugning
BEMÆRK
Vær opmærksom på følgende ved skift
fra våd- til tørsugning:
Sugning af tørt støv med vådt filterelemen-
tet stopper filteret til og kan gøre det ubru-
geligt.
 Et vådt filter skal udskiftes med et tørt
filter.
 Udskift filteret efter behov, beskrives
under punkt "Pleje og vedligeholdelse".
Bemærk: Ved konstant vådsugning anbe-
fales det at anvende et PES-fladfoldefilter
(se filtersystemer).
Vådsugning
FARE
Ved vådsugning må der ikke indsuges
sundhedsfarligt støv.
Montering af gummilæber
Figur
 Afmontere børstestrimlen.
 Montere gummilæberne.
Bemærk: Struktursiden på gummilæberne
skal pege udad.
Luk sugetilslutningen
Figur
 Sæt tilslutningsmuffen i sugetilslutnin-
gen, så den passer præcist.
 Skub tilslutningsmuffen ind til anslag.
Fjerne stoffilterposen
Figur
 Tag sugehovedet ud af indgreb og tag
det af.
 Træk stoffilterposen tilbage og træk den
ud.
 Klap låsepalen ind og luk stoffilterposen
tæt.
 Den brugte stoffilterpose skal bortskaf-
fes i en støvtæt lukket pose iht. de gæl-
dende lovbestemmelser.
 Sæt sugehovedet på og lås det fast.
– Stoffilterposen skal altid fjernes når der
opsuges våd snavs.
Fjerne bortskaffelsesposen
Figur
 Tag sugehovedet ud af indgreb og tag
det af.
 Slå bortskaffelsesposen op.
 Træk bortskaffelsesposens åbning over
sugestudsen tilbage og træk posen ud.
 Bortskaffelsesposen skal lukkes tæt ne-
denfor åbningen ved hjælp af låsestrim-
len.
 Fjerne bortskaffelsesposen.
 Bortskaffelsesposen bortskaffes iht. de
gældende love.
 Sæt sugehovedet på og lås det fast.
– Bortskaffelsesfiltret skal altid fjernes når
der opsuges våd snavs.
Fjerne membranfilteret
Figur
 Tag sugehovedet ud af indgreb og tag
det af.
 Fjerne membranfilteret.
 Sæt sugehovedet på og lås det fast.
– Membranfilteret (ekstratilbehør), skal
altid fjernes når der opsuges våd snavs.
Dræn snavsevandet.
Figur
 Det forurenede vand drænes over af-
løbsslangen.
Generelt
– Ved opsugning af våd snavs med mø-
bel- eller fugemundstykket, eller hvis
der fortrinsvis suges vand op af en be-
holder, anbefales det at slå funktionen
"Automatisk filterrengøring" fra.
– Når det maksimale væskeniveau er nå-
et, slukker apparatet automatisk.
– Ved ikke ledende væsker (f.eks. bo-
reemulsion, olie og fedt) slukker ap-
paratet ikke, når beholderen er fuld.
Påfyldningsniveauet skal konstant
kontrolleres, og beholderen tømmes
i god tid.
– Efter opsugning af våd snavs er afslut-
tet: Rens det flade folderfilter med filte-
rensningen. Rens elektroderne med en
børste. Rens beholderen med en fugtet
klud og tør beholderen.
– 4
DA
83

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: