Download  Print this page

Handhavande - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Clipanslutning
Bild
Sugslangen är utrustad med ett clip-sys-
tem. Alla C-35/C-DN-35 tillbehörsdelar kan
anslutas.

Handhavande

Koppla till aggregatet
 Stick i nätkontakten.
 Starta maskinen med huvudbrytaren.
Avbryta sugeffekt
 Ställa in sugeffekt (min-max) på vrid-
reglaget.
Arbeta med elverktyg
FARA
Risk för person och egendomsskada! Elut-
taget är endast avsett för direkt anslutning
av elverktyg till maskinen. All användning
av eluttaget är otillåten.
 Förbind elverktygets nätkontakt med
sugen.
 Starta maskinen med huvudbrytaren.
Kontrollampan lyser - dammsugaren befin-
ner sig i standby-modus.
Observera: Dammsugaren kopplas till/från
automatisk med elverktyget.
Observera: Dammsugaren har en startför-
dröjning på 0,5 sekunder och en eftersläp-
ningstid på upp till 15 sekunder.
Observera: Se Tekniska data för elverkty-
gens effektanslutningsvärden.
Bild
 Anpassa verktygsadaptern till elverkty-
gets anslutning.
Bild
 Avlägsna krökar på sugslangen.
 Montera verktygsadapter på sugslang.
Bild
 Anslut verktygsadapter till elverktyg.
Observera: De olika slangdiametrarna är
nödvändiga för att kunna anpassa till an-
slutningsdiametrarna på apparaterna som
ska rengöras.
 Ställ in minsta volymström med vridreg-
laget för sugslangsdiametern.
Skalan indikerar sugslangens diameter.
Observera: För drift som dammavskiljare
på olika driftsplatser (apparaten som ska
bearbetas är ansluten till dammsugaren)
måste den inbyggda övervakningen avpas-
sas till apparaten som ska rengöras. Detta
innebär att användaren måste varnas när
minsta volym som krävs för uppsugning (20
m/s) underskrids.
Automatisk filterrengöring
Dammsugaren förfogar över en ny slags fil-
terrengöring - särskilt effektiv mot fint
damm. Funktionen gör att plattvecksfiltret
renas automatiskt (pulserande ljud) var
15:de sekund med hjälp av en luftstöt.
Observera: Den automatiska filterrengö-
ringen kopplas in av tillverkaren före leve-
rans.
Observera: Den automatiska filterrengö-
ringen kan endast startas/stängas av när
apparaten är påslagen.
– Stänga av automatisk filterrengöring:
 Använd reglaget. Kontrollampa i regla-
get slocknar.
– Starta automatisk filterrengöring:
 Tryck upprepade gånger på reglaget.
Kontrollampa i reglaget lyser grön.
Koppla från aggregatet
 Stäng av maskinen med huvudbryta-
ren.
 Drag ur nätkontakten.
Efter varje användning
 Töm behållaren.
 Rengör apparaten invändigt och utvän-
digt genom uppsugning och torka med
en fuktig trasa.
Förvara aggregatet
Bild
 Förvara sugslang och nätsladd som vi-
sat på bilden.
 Förvara apparaten i ett torrt rum och
säkra den mot obehörig användning.
– 5
SV
103

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: