Download  Print this page

Palīdzība Darbības Traucējumu - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

 Ielikt jaunu plakani salocīto filtru.
 Aizveriet filtra pārsegu, tam dzirdami ir
jānofiksējas.
Flīsa filtra maisiņa/atkritumu
maisiņa nomaiņa
Sūkšanas pieslēguma noslēgšana
Attēls
 Sūkšanas pieslēguma noslēgšana,
skatīt "Mitrā sūkšana".
Flīsa filtra maisiņa nomaiņa
Attēls
 Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
 Izņemt flīsa filtra maisiņu virzienā uz
aizmuguri.
 Ielociet aizdares mēlīti un cieši noslē-
dziet flīsa filtra maisiņu.
 Izlietoto flīsa filtra maisiņu ievietot pu-
tekļu necaurlaidīgā noslēgtā maisā un
utilizēt atbilstoši likumā noteiktajām pra-
sībām.
 Uzlikt jaunu flīsa filtra maisiņu.
 Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.
Atkritumu maisiņa nomaiņa
Attēls
 Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
 Pabīdiet atkritumu maisiņu uz augšu.
 Izvelciet atkritumu maisiņa atvērumu
pāri sūcējcaurulei virzienā uz aizmugu-
ri.
 Cieši noslēdziet atkritumu maisiņu ar
auklām zem atvēruma.
 Izņemiet atkritumu maisiņu.
 Utilizējiet atkritumu maisiņu saskaņā ar
likumu noteikumiem.
 Uzlieciet jaunu atkritumu maisiņu.
 Uzlieciet utilizācijas maisiņu uz tvert-
nes.
 Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.
Membrānas filtra nomaiņa
Attēls
 Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
 Izņemiet membrānas filtru.
 Pārvelciet jaunu membrānas filtru pāri
tvertnes malai.
 Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.
260
Elektrodų valymas
 Atbloķēt un noņemt sūkšanas galviņu.
 Ar suku notīrīt elektrodus.
 Uzlikt un nofiksēt sūkšanas galviņu.
Palīdzība darbības
traucējumu gadījumā
BĪSTAMI
Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ie-
rīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.
Norāde: Ja parādās traucējums (piem.,
filtra plīsums), aparāts nekavējoties jāiz-
slēdz. Pirms atkārtotas ekspluatācijas uz-
sākšanas traucējums ir jānovērš.
Sūkšanas turbīna nedarbojas
 Pārbaudiet energoapgādes kontaktligz-
du un drošinātāju.
 Pārbaudiet ierīces tīkla kabeli, kontakt-
dakšu un elektrodus un kontaktligzdu.
 Ieslēdziet ierīci.
Sūkšanas turbīna atslēdzas
 Iztukšojiet tvertni.
Sūkšanas turbīnu pēc tvertņu
iztukšošanas nevar iedarbināt
 Izslēdziet ierīci un pagaidiet 5 sekun-
des, pēc 5 sekundēm ieslēdziet no jau-
na.
 Elektrodus un spraugu starp elektro-
diem iztīriet ar suku.
Iesūkšanas spēks samazinās
 Likvidējiet aizsērējumus sūkšanas
sprauslā, sūkšanas caurulē, sūkšanas
šļūtenē vai plakanrievu filtrā.
 Nomainiet pilno flīsa filtra maisiņu.
 Nomainiet pilno atkritumu maisiņu.
 Pareizi nofiksējiet filtra pārsegu.
 Izmazgājiet membrānas filtru (papild-
piederums) zem tekoša ūdens vai no-
mainiet to.
 Nomainiet plakanrievu filtru.
 Pārbaudiet noteces šļūtenes hermētis-
kumu.
– 7
LV

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: