Download  Print this page

Експлуатація - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Витягти мішок для збору відходів
Малюнок
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Глибоко засунути мішок для збору
відходів.
 Витягти назад отвір мішка для збору
відходів з усмоктувального патрубка.
 Герметично закрити мішок для збору
відходів нижче отвору за допомогою
ущільнювальних смуг.
 Витягти мішок для збору відходів
 Утилізувати мішок для збору відходів
відповідно до діючих приписань.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
– При всмоктуванні вологого забруд-
нення завжди слід знімати мішок для
збору відходів.
Видалення мембранного фільтру
Малюнок
 Висвободіть та зніміть всмоктуючу
головку.
 Видалення мембранного фільтру.
 Встановіть та зафіксуйте всмоктуючу
головку.
– При всмоктуванні вологого забруд-
нення завжди слід знімати мембран-
ний фільтр (додаткове обладнання).
Злити забруднену воду
Малюнок
 Злити забруднену воду через злив-
ний шланг.
Загальні положення
– При засмоктуванні вологого бруду
форсункою для чищення оббивки
або стиків, а також у тих випадках,
коли з резервуара переважно відка-
чується вода, рекомендується від-
ключення функції «Автоматичне чи-
щення фільтра".
– При досягненні максимального рівня
рідини прилад автоматично відклю-
чається.
– Під час роботи з непровідними рі-
динами (наприклад, рідина для
охолодження при свердлінні, ма-
278
сла та жири), при наповненні ре-
зервуара прилад не відключаєть-
ся. Рівень заповнення повинен по-
стійно контролюватися, а з резер-
вуара необхідно вчасно видаляти
його вміст.
– Після завершення чищення у волого-
му режимі: Виконати чищення склад-
частого фільтру за допомогою систе-
ми для чищення фільтру. Електроди
очистити за допомогою щітки. Резер-
вуар очистити за допомогою волого-
го рушника та висушити.
Пружинний контакт
Малюнок
Всмоктуючий шланг оснащено пружин-
ною системою. Може бути під'єднано
будь-яке допоміжне обладнання C-35/C-
DN-35.
Експлуатація
Ввімкнення пристрою
 Вставте штепсельну вилку.
 Увімкнути пристрій через головний
вмикач.
Встановити силу всмоктування
 Настроїти силу Всмоктування (мін. -
макс.) за допомогою ручки настрою-
вання.
Використання
електроінструментів
НЕБЕЗПЕКА
Небезпека отримання травм та уш-
коджень! Ця розетка призначена ви-
ключно для прямого підключення елек-
троінструментів до пилососа. Інше ви-
користання розетки не допускається.
 Вставити штепсель електроінстру-
менту в пилосос.
 Увімкнути пристрій через головний
вмикач.
Контрольна лама горить, прилад знахо-
диться в стані готовності.
– 5
UK

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: