Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 186

Hide thumbs

Advertisement

Zakładanie filtra membranowego
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przy zasysaniu pyłów niebezpiecznych dla
zdrowia filtr membranowy nie może być
używany.
Wskazówka: W pracy bez worka włóknino-
wego / worka na odpady można zastoso-
wać filtr membranowy.
Rysunek
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Pociągnąć filtr membranowy (wyposa-
żenie specjalne) przez krawędź zbiorni-
ka.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
Przejście z odkurzania na mokro do
odkurzania sucho
UWAGA
W przypadku przejścia od odkurzania
na mokro do odkurzania na sucho:
Odkurzanie suchego pyłu, gdy filtr jest mo-
kry, może spowodować jego zapchanie i
uszkodzenie.
 Mokry filtr należy przed użyciem wymie-
nić na suchy.
 W razie potrzeby wymienić filtr, patrz
punkt „Czyszczenie i konserwacja".
Wskazówka: W przypadku ciągłego stoso-
wania odkurzania na mokro, zaleca się
używanie płaskiego filtra falistego PES
(patrz systemy filtracyjne).
Odkurzanie na mokro
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przy odkurzaniu na mokro nie można zbie-
rać żadnych szkodliwych dla zdrowia py-
łów.
Zakładanie listew gumowych
Rysunek
 Wymontować listwę szczotkową.
 Zamontować ściągacz.
Wskazówka: Karbowana strona ściągacza
powinna być skierowana na zewnątrz.
Zamykanie złącza ssącego
Rysunek
 Włożyć odpowiednio dopasowaną
złączkę do złącza ssącego.
 Wsunąć złączkę do oporu.
186
Usuwanie worka włókninowego
Rysunek
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Wyjąć ku tyłowi worek włókninowy.
 Włożyć suwak zamykający i szczelnie
zamknąć worek włókninowy.
 Zużyty worek włókninowy poddać utyli-
zacji zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w zamkniętym, nieprzepuszczają-
cym pyłu worku.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
– Przy odsysaniu mokrych zabrudzeń,
zawsze trzeba usunąć worek włóknino-
wy.
Usuwanie worka na odpady
Rysunek
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Nakładanie worka na odpady.
 Wywinąć do tyłu otwór worka na odpa-
dy ponad króćcem ssącym.
 Szczelnie zamknąć worek na odpady
za pomocą tasiemki zamykającej poni-
żej otworu.
 Wyjąć worek na odpady.
 Worek na odpady poddać utylizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
– Przy odsysaniu mokrych zabrudzeń,
zawsze należy usunąć worek na odpa-
dy.
Usunąć filtr membranowy.
Rysunek
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Usunąć filtr membranowy.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
– Przy odkurzaniu mokrych zabrudzeń
należy zawsze usunąć filtr membrano-
wy (wyposażenie specjalne).
Spuszczanie brudnej wody
Rysunek
 Usunąć brudną wodę za pomocą węża
spustowego.
– 4
PL

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: