Download  Print this page

Transport; Skladištenje; Njega I Održavanje - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Isključivanje uređaja
 Isključite uređaj pritiskom na glavnu
sklopku.
 Izvucite strujni utikač.
Nakon svake primjene
 Ispraznite spremnik.
 Usišite prljavštinu iz unutarnje i s vanj-
ske strane uređaja pa uređaj prebrišite
vlažnom krpom.
Čuvanje uređaja
Slika
 Usisno crijevo i strujni kabel treba čuva-
ti kao što je prikazano na slici.
 Uređaj odložite u suhu prostoriju i zašti-
tite ga od neovlaštenog korištenja.

Transport

OPREZ
Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom
transporta pazite na težinu uređaja.
 Zatvorite usisni priključak, vidi "Mokro
usisavanje".
 Izvadite usisnu cijev s podnim nastav-
kom iz držača. Uređaj nosite držeći ga
za rukohvat i usisnu cijev, a ne za poti-
snu ručicu.
 Prilikom transporta vozilima osigurajte
uređaj od klizanja i naginjanja sukladno
odgovarajućim mjerodavnim propisima.
Skladištenje
OPREZ
Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladi-
štenju imajte u vidu težinu uređaja.
Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u za-
tvorenim prostorijama.
Njega i održavanje
OPASNOST
Uređaj prije svih radova na njemu isključite
i izvucite strujni utikač iz utičnice.
Strojevi za uklanjanje prašine su sigurnosni
uređaji za sprječavanje ili uklanjanje opa-
snosti u smislu BGV A1.
– Uređaj se za održavanje mora rastaviti,
očisiti i servisirati ako je to izvodivo bez
218
izazivanja opasnosti za servisno oso-
blje i druge osobe. Prikladne mjere
opreza sadrže uklanjanje otrovnih tvari
prije rastavljanja. Pobrinite se za obve-
zatno prozračivanje prilikom rastavlja-
nja uređaja, čišćenja servisnih površina
i prikladnu zaštitu osoblja.
– Otrovne tvari valja s vanjskih dijelova
uređaja ukloniti usisavanjem i obrisati ili
ih obraditi sredstvima za brtvenje prije
uklanjanja iz opasnog područja. Prili-
kom iznošenja iz opasnog područja svi
se dijelovi uređaja smatraju onečišćeni-
ma. Kako bi se izbjeglo raspršivanje
prašine, moraju se primijeniti odgovara-
juće mjere.
– Pri obavljanju održavanja i popravljanja
moraju se ukloniti svi predmeti koje ne
možete očistiti na zadovoljavajući na-
čin. Takvi se predmeti moraju zbrinuti u
nepropusnim vrećicama sukladno va-
žećim odredbama za uklanjanje takvo-
ga otpada.
– Usisni otvor valja pri transportu i održa-
vanju uređaja zatvoriti priključnom obuj-
micom.
UPOZORENJE
Sigurnosni uređaji za sprječavanje opasno-
sti moraju se redovito održavati. To znači
da najmanje jednom godišnje proizvođač ili
odgovarajuća obučena osoba mora provje-
riti njihovu sigurnosno-tehničku ispravnost,
npr. zabrtvljenost uređaja, oštećenost filtra,
ispravnost kontrolnih komponenata.
PAŽNJA
Opasnost od oštećenja! Za čišćenje ne
upotrebljavajte silikonska sredstva za nje-
gu.
– Jednostavne radove na održavanju i
njezi možete obavljati sami.
– Vanjsku površinu uređaja i unutarnju
stranu spremnika valja redovito brisati
vlažnom krpom.
OPASNOST
Opasnost od prašine štetne po zdravlje.
Kod radova na održavanju (npr. zamjena
filtra) nosite zaštitnu masku za disanje P2 ili
više kvalitete i odjeću za jednokratnu upo-
rabu.
– 6
HR

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: