Download  Print this page

Utylizacja; Gwarancja; Wyposażenie Dodatkowe I Czę- ści Zamienne; Deklaracja Zgodności Ue - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Serwis firmy
Jeżeli usterka nie daje się usunąć, urzą-
dzenie musi być sprawdzone przez ser-
wis.

Utylizacja

Po zakończeniu okresu eksploatacji należy
usunąć urządzenie zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwa-
rancji określone przez odpowiedniego lo-
kalnego dystrybutora. Ewentualne usterki
urządzenia usuwane są w okresie gwaran-
cji bezpłatnie, o ile spowodowane są błę-
dem materiałowym lub produkcyjnym. W
sprawach napraw gwarancyjnych prosimy
kierować się z dowodem zakupu do dystry-
butora lub do autoryzowanego punktu ser-
wisowego.
Wyposażenie dodatkowe i
części zamienne
– Stosować wyłącznie wyposażenie do-
datkowe i części zamienne dopuszczo-
ne przez producenta. Oryginalne wypo-
sażenie i oryginalne części zamienne
gwarantują bezpieczną i bezusterkową
pracę urządzenia.
– Wybór najczęściej potrzebnych cześci
zamiennych znajduje się na końcu in-
strukcji obsługi.
– Dalsze informacje o częściach zamien-
nych dostępne na stronie internetowej
www.kaercher.com w dziale Serwis.
Deklaracja zgodności UE
Niniejszym oświadczamy, że określone po-
niżej urządzenie odpowiada pod względem
koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej
przez nas do handlu wersji obowiązującym
wymogom dyrektyw UE dotyczącym wy-
magań w zakresie bezpieczeństwa i zdro-
wia. Wszelkie nie uzgodnione z nami mo-
dyfikacje urządzenia powodują utratę waż-
ności tego oświadczenia.
Produkt:
Typ:
Obowiązujące dyrektywy WE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2004/108/WE
2011/65/UE
Zastosowane normy zharmonizowane
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Zastosowane normy krajowe
-
5.957-652
Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.
CEO
Pełnomocnik dokumentacji:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
tel.: +49 7195 14-0
faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 9
PL
Odkurzacz do pracy na mo-
kro i sucho
1.146-xxx
Head of Approbation
191

Advertisement

Table of Contents

   Related Content for Kärcher NT 55/1 Tact Te M

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: