Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 109

Hide thumbs

Advertisement

Lue tämä alkuperäisiä ohjeita
ennen laitteesi käyttämistä, säi-
lytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai
mahdollista myöhempää omistajaa varten.
- Turvaohje nro 5.956-249 on ehdotto-
masti luettava ennen laitteen ensim-
mäistä käyttökertaa!
- Käyttöohjeen ja turvaohjeiden huomiot-
ta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita lait-
teeseen ja vaaroja käyttäjälle ja muille
henkilöille.
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välit-
tömästi yhteys jälleenmyyjään.
Sisällysluettelo
Ympäristönsuojelu . . . . . . . . . FI
Vaarallisuusasteet . . . . . . . . . . FI
Käyttötarkoitus . . . . . . . . . . . . FI
Laitteen osat . . . . . . . . . . . . . . FI
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . FI
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . FI
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Säilytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . . . FI
Häiriöapu. . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . FI
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Varusteet ja varaosat . . . . . . . FI
EU-standardinmukaisuu-stodis-
tus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . FI
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit ovat kierrä-
tettäviä. Älä käsittelee pakkauk-
sia kotitalousjätteenä, vaan toi-
mita ne jätteiden kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvok-
kaita kierrätettäviä materiaaleja,
jotka tulisi toimittaa kierrätyk-
seen. Paristoja, öljyjä ja saman-
kaltaisia aineita ei saa päästää
ympäristöön. Tästä syystä toimi-
ta kuluneet laitteet asianmukai-
siin keräyspisteisiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
www.kaercher.com/REACH
Vaarallisuusasteet
VAARA
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
VAROITUS
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.
VARO
Huomautus mahdollisesta vaarallisesta ti-
1
lanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vam-
1
moja.
1
HUOMIO
2
Huomautus mahdollisesta vaarallisesta ti-
2
lanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia va-
2
hinkoja.
3
5
Käyttötarkoitus
6
- Tämä imuri on suunniteltu lattioiden ja
6
seinäpintojen märkä- ja kuivapuhdis-
6
tukseen.
7
- Laite soveltuu kuivien, ei palavien, ter-
8
veydelle haitallisten pölyjen imuroimi-
8
seen koneista ja laitteista; pölyluokassa
8
M standardin EN 60 335-2-69 mukaan.
Rajoitus: Syöpää aiheuttavien ainei-
9
den, paitsi puulastujen, imurointi ei ole
10
sallittua.
- Tämä laite soveltuu ammattimaiseen
käyttöön, esim. hotelleissa, kouluissa,
sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toi-
mistoissa ja välittäjäliikkeissä.
- 1
FI
109

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: