Download  Print this page

Käyttö - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Puristinliitos
Kuva
Imuletku on varustettu puristinliitoslukituk-
sella. Kaikki C-35/C-DN-35:n saatavavissa
olevat lisävarusteet voidaan liittää puristin-
liitokseen.
Käyttö
Laitteen käynnistys
 Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
 Kytke laite pääkytkimellä päälle.
Imutehon säätö
 Säädä imuteho kiertosäätimellä (min.-
maks).
Työskentely sähkötyökaluilla
VAARA
Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara! Pistorasia on tarkoitettu vain sähkö-
työkalujen liittämiseen suoraan imuriin. Pis-
torasian käyttö muuhun tarkoitukseen on
kiellettyä.
 Liitä sähkötyökalun virtapistoke imuri
pistokkeeseen.
 Kytke laite pääkytkimellä päälle.
Merkkivalo syttyy, imuri on valmiustilassa.
Huomautus: Imuri kytketään automaatti-
sesti yhdessä sähkötyökalun kanssa päälle
ja pois päältä.
Huomautus: Imurin käynnistysviive on
enintään 0,5 sekuntia ja jälkikäyntiaika
enintään 15 sekuntia.
Huomautus: Sähkötyökalujen liitäntäteho-
tiedot, katso Tekniset tiedot.
Kuva
 Sovita työkaluadapteri sähkötyökalun
liitäntään.
Kuva
 Poista polvi imuletkusta.
 Kiinnitä työkaluadapteri imuletkuun.
Kuva
 Liitä työkaluadapteri sähkötyökaluun.
Huomautus: Erilaisia imuletkun poikkileik-
kauksiat tarvitaan, jotta ne sopivat työstö-
laitteiden liitäntöjen poikkileikkauksiin.
 Säädä vähimmäistilavuusvirta imulet-
kun poikkileikkauksen kiertokytkimellä.
Asteikko näyttää imuletkun poikkileikkauk-
sen.
Huomautus: Käytettäessä pölynpoistolait-
teena paikaltaan siirrettävänä käyttönä
(työstölaite liitetty imuriin), on asennettu
valvonta sovellettava liitettyyn työstölaittee-
seen (pölyä tuottava laite). Tämä tarkoittaa,
että käyttäjää on varoitettava, kun imuroin-
tiin tarvittava 20 m/s vähimmäistilavuusvir-
ta alittuu.
Automaattinen suodattimen
Imuri on varustettu uudenlaisella suodatti-
men puhdistuksella, erityisen tehokas hie-
nolla pölyllä. Poimusuodatin puhdistetaan
joka 15 sekunti automaattisesti ilmansysä-
yksellä (kuuluu sykkivä ääni).
Huomautus: Automaattinen suodatinpuh-
distus on kytketty päälle jo tehtaalla.
Huomautus: Automaattisen suodatinpuh-
distuksen pois-/päällekytkentä on mahdol-
lista vain, kun laite on kytkettynä päälle.
– Automaattisen suodatinpuhdistuksen
poiskytkentä:
 Paina kytkintä. Kytkimen valvontalamp-
pu sammuu.
– Automaattisen suodatinpuhdistuksen
päällekytkentä:
 Paina kytkintä uudelleen. Kytkimen val-
vontalampussa on vihreä valo.
Laitteen kytkeminen pois päältä
 Kytke laite pääkytkimellä pois päältä.
 Vedä verkkopistoke irti.
Jokaisen käyttökerran jälkeen
 Tyhjennä säiliö.
 Puhdista laite sisältä ja ulkoa imuroi-
malla ja kostealla liinalla pyyhkimällä.
Laitteen säilytys
Kuva
 Säilytä imuletkua ja verkkokaapelia ku-
van mukaisella tavalla.
 Säilytä laite kuivassa tilassa ja suojaa
se asiattomalta käytöltä.
– 5
FI
puhdistus
113

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: