Download  Print this page

Transport; Förvaring; Skötsel Och Underhåll - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Transport

FÖRSIKTIGHET
Risk för person och egendomsskada! Ob-
servera vid transport maskinens vikt.
 Stäng suganslutningen, se våtsugning.
 Ta loss sugröret med golvmunstycket
ur fästet. Ta tag i maskinens bärhand-
tag och sugrör, inte i skjutbygeln, när
maskinen ska bäras.
 Vid transport i fordon ska maskinen
säkras enligt respektive gällande be-
stämmelser så den inte kan tippa eller
glida.
Förvaring
FÖRSIKTIGHET
Risk för person och egendomsskada! Ob-
servera maskinens vikt vid lagring.
Denna maskin får endast lagras inomhus.
Skötsel och underhåll
FARA
Stäng alltid av aggregatet och lossa nät-
kontakten innan arbeten på aggregatet ut-
förs.
Dammuppsugande maskiner är säkerhets-
anordningar för skydd mot eller åtgärdande
av faror enligt den tyska lagen BGV A1.
– Vid underhåll av användaren ska appa-
raten endast demonteras, rengöras och
underhållas i den utsträckning det är
möjligt utan att faror för underhållsper-
sonalen eller andra personer uppstår.
Lämpliga försiktighetsåtgärder inklude-
rar avgiftning före demonteringen. Vidta
åtgärder för lokalt filtrerad tvångsventi-
lation där apparaten demonteras, ren-
göring av underhållsutrymmet och
lämpliga skyddsutrustningar för perso-
nalen.
– Apparatens yttre ska avgiftas genom
dammsugning och torkas rent eller be-
handlas med tätningsmedel innan den
flyttas från det farliga området. Alla ap-
paratdelar ska behandlas som förore-
nade när de flyttas från det farliga områ-
det. Lämpliga åtgärder måste vidtas för
att undvika att dammet fördelas.
104
– Vid underhålls- och reparationsarbete
ska alla förorenade föremål som inte
kan rengöras i tillräckligt hög grad kas-
tas bort. Sådana föremål ska omhän-
dertas i lufttäta påsar i enlighet med gäl-
lande bestämmelser för hantering av
sådant avfall.
– Vid transport och underhåll av appara-
ten ska insugsöppningen stängas med
anslutningsmuffen.
VARNING
Säkerhetsanordningar, avsedda att skydda
mot faror, måste underhållas regelbundet.
Detta innebär att den säkerhetstekniska
funktionen hos dessa anordningar, t.ex. tät-
het hos aggregatet, skador på filtret, funk-
tion hos kontrollpunkter, måste kontrolleras
minst en gång om året av tillverkaren eller
annan, för uppgiften kvalificerad person.
OBSERVERA
Risk för skada! Använd aldrig rengörings-
medel som innehåller silkon.
– Enklare underhålls- och skötselarbeten
kan genomföras av dig själv.
– Apparatens yta och behållarens insida
ska rengöras regelbundet med en våt
trasa.
FARA
Risker på grund av hälsovådligt damm. Bär
ansiktsmask P2 eller mask med högre vär-
de samt engångsklädsel vid underhållsar-
beten (t.ex. filterbyte).
Byta plattveckat filter
 Öppna filterlocket.
 Tag ut plattvecksfilter.
 Använt plattvecksfilter placeras i en
dammtät, försluten påse, enligt gällan-
de föreskrifter, när det ska kasseras.
 Tag bort smuts som samlats på renluft-
sidan.
 Sätt i ett nytt plattvecksfilter.
 Tillslut filterskyddet, det hakas hörbart
fast.
– 6
SV

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: